Kronika tratí

Známé události z historie Kroměřížských drah a jejich tratí až po současnost

1879

V roce 1879 vznikla společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž – Hulín (Kroměřížská dráha). Společnost vydává 250 akci po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionářů se stává olomoucký arcibiskup hrabě Fürstenberg, který se na stavbě podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl hrabě Friesse, velkostatkář a průmyslník. Hybnou pákou společnosti byl pan J. Troltsch a ředitel Josef Nezdara. Původní sídlo společnosti bylo ve Vídni, ale po získání koncese se společnost přestěhovala do Kroměříže. Jako první se začala stavět trať mezi Kroměříží a Hulínem.

1880

Trať Hulín – Kroměříž:
30.VI. vydána koncese pro výstavbu trati
28.XI. slavnostní otevření trati
1.XII. zahájena nákladní doprava
15.XII. zahájena osobní doprava

1881

Trať Kroměříž – Zborovice:
Výnosem c. k. ministerstva obchodu Wien č. 9215, ze dne 14. 04.1881 a c. k. místodržitelství v Brně č. 7900 z 20. 04.1881 bylo uděleno povolení ke stavbě trati. 16.V. započata stavba trati
28.IX. provedena technicko bezpečnostní zkouška s lokomotivou „Zborowitz“ rychlostí 6km/h za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně
23.X. slavnostní otevření tratě Kroměříž – Zborovice
24.X. zahájení nákladní dopravy
1.XI. zahájení osobní dopravy (z počátku jezdily na trati dva páry vlaků denně se třemi vozy)

1882

Trať Hulín – Bystřice pod Hostýnem:
26.II. vydána koncese pro výstavbu trati Hulín – Bystřice pod Hostýnem
5.VI. první zkušební jízda Hulín – Holešov
7.VI. první zkušební jízda do Dobrotic. Ačkoliv nešlo o zahájení provozu, přišlo na nádraží hodně zvědavců, kteří vlak do té chvíle ještě neviděli.
10.VI. přijel do Holešova první nákladní vlak, který přivezl čtyři vozy uhlí pro Kneislovu továrnu
22.IX. slavnostní otevření trati Hulín – Holešov
24.IX. oficiální zahájení pravidelné osobní a nákladní dopravy
15.X. první zkušební jízda Holešov – Bystřice pod Hostýnem
15.XI. zahájen provoz na trati Holešov – Bystřice pod Hostýnem

1883

14.II. získává Kroměřížská dráha koncesi pro výstavbu tratě z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí. K samotné výstavbě trati pod vedením Kroměřížské dráhy bohužel nikdy nedošlo. Trať byla vystavěna až novým majitelem.

1887

7.I. se zpětnou platností od 1. I. byla podepsána kupní smlouva o prodeji Kroměřížských drah společnosti Severní dráha císaře Ferdinanda. Ta vyplatila jako náhradu za všechny kroměřížské trati 2 100 000 zlatých.

1890

V Střeběticích zřídil všetulský cukrovar silniční mostovou váhu. (Zdroj: Jarní Vendelín – zpravodaj obce Třebětice 1/2012)

1894

Počátek stavby nezrealizovaného spojení Zdounky – Litenčice – Střílky – Koryčany: „Vzhledem ku výnosu úřednímu ze dne 22. 8.1894 číslo 7406 dává se představitelům obce následným výnosem c.k. místodržitelství ze dne 14. 09.1894 číslo 32182 na vědomí, že dle oznámení Dr. Barona Offermanna inženýrovi E. Heinovi předběžné, technické práce k účelu vystavění lokální dráhy ze Zdounek přes Litenčice, Střílky do Nemotic svěřeny byly, který se svým personálem práce ty dne 16. 9.1894 započnou. Okresní hejtmanství 20. 9. 1894." 
(Zdroj: Státní archív Kroměříž)

1908

V Střeběticích vydlážděn chodník od cesty k budově, zvýšeno a upraveno nástupiště a provedena přestavba služební místnosti a další změny ve staniční budově. (Zdroj: Jarní Vendelín – zpravodaj obce Třebětice 1/2012)

1909

22. – 24.IX. byl sepsán protokol o výstavbě trati Morkovice – Zborovice. Stavba nebyla bohužel nikdy realizována. Hlavním důvodem byly vysoké nároky na odškodnění majitelů pozemků. Železniční spojení Zborovice – Morkovice a Zdounky – Koryčany měla propojit město Kroměříž s Brnem. Oba tyto projekty však skončily nezdarem.

1918

"Převrat v den 28. října 1918 odbyl se hladce. První došlá zpráva o zřízení samostatného státu českého v Bystřici byl telegrafický oběžník zaslaný všem služebnám dne 28. října večer Zemskou jednotou žel. zřízenců, ve kterém bylo nařízeno zavedení českého služebního jazyka. České služební řeči bylo použito i ve styku s ředitelstvím severní dráhy ve Vídni. Řed. sev. dráhy tyto telegramy přijímalo, odpovídalo však německy. Po několika dnech přerušili jsme korespondenci nadobro. Veřejný pořádek narušen nebyl, až na menší výtržnosti způsobené vracejícím se vojskem strhováním a ničením německých nápisů a orlíčků, také železničním zřízencům. Slib věrnosti republice byl složen do rukou pana vrchního rady Mazance od všech zaměstnanců." 
(Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem. Podle hulínské kroniky přijel pan Mazanec 27. XI.)

"V noci z 27. na 28. října v 11 hodin šel z Přerova telegram ve formě rozkazu, že jest uskutečněna Republika Československá, služební řeč je česká. Z Břeclavi šly depeše německy, byly však přerušovány a bylo žádáno, aby německé telegrafisty vyměnili za české. Vozy s nákladem byly hned po půlnoci zastaveny. Sliby věrnosti nebyly odebírány ihned, protože v Hulíně pracovaly povětšinou čeští zaměstnanci, tak až po příjezdu pana vrchního rady Mazance." 
(Opis pamětní knihy stanice Hulín. V pamětní knize staničního úřadu Tlumačov je uváděna noc z 28. na 29.X.)

Po převratu město Těšín rozděleno a část byla pojmenována na Český Těšín. Rovněž trať Kojetín – Bielsko byla zkrácena a přejmenována na trať Kojetín – Český Těšín. 
(100 let Košicko – Bohumínské dráhy)

29. X. 1918 v 01 hodinu přišel telegram o vzniku ČSR s rozkazem o zadržení vozů a lokomotiv, o zastavení vývozu zboží. Č. oběžníku 707F. Vzniklé ČSD zdědily 11.000 km kolejí, 1.500 lokomotiv, 4.500 osobních, 55.000 nákladních vozů. 
(100 let trati Hranice n. M. – Vsetín)

1919

1.I. začalo pracovat nové ředitelství státních drah v Brně.

V listu nákresného jízdního řádu 1919/1920 uveden název "Moravská Police".

1920

Bývalá budova Kroměřížské dráhy v Hlinsku byla přestavěna na byt. (100 let trati Bystřice pod Hostýnem – Hulín)

1921

Byly provedeny úpravy budovy Všetuly. V Holešově dráha na náklad firmy Jakub a Josef Kohn vložila z koleje osmé odbočnou výměnu v km 23,9. Na odevzdávkovém místě byla vložena Rohlederova kolej. Posun se prováděl elektr. vrátkem. 25. XI. byla v Holešově podepsána nová vlečková smlouva s Hospodářským družstvem č. 1952/II o dalším trvání a provozu vlečky odbočující v km 24,260. 
(100 let trati Bystřice pod Hostýnem – Hulín)

1922

"Od 15. listopadu 1922 má stanice (Bystřice p. H.) elektrické osvětlení. Stanice Hlinsko pod Hostýnem byla pozměněna v zastávku, obsazená byla jedním staničním dozorcem a jedním staničním pomocníkem." (Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem)

"Odboru pro udržování dráhy ve Val. Meziříčí bylo uděleno stavební povolení ku rozšíření stanice Rožnov p. R." (Úřední list ŘSD v Olomouci č. 27)

"Povolení používací akc. spol. chropyňského cukrovaru v Chropyni pro silniční můstkovou váhu ve stanici Kroměříž; Odboru pro udr. dr. v Kroměříži na rozšíření zast. a nákl. Uhřičic." (Úřední list ŘSD v Olomouci č. 30)

Dne 21. července bylo zrušeno zábranářské stanoviště č. 3 v km 4 6/7 trati Kojetín – Těšín. Tažné zábrany v km 4,670 budou napříště obsluhovány z hlásky čís. 4 v zastávce Postoupkách. (Úřední list ŘSD v Olomouci č. 35)

Podle seznamu pokladničních a kalkulačních přídavků pro rok 1922 byly přiděleny tyto pokladny a přidělené zastávky:

Stanice

Pokladna

roční obrat

měsíční přídavek

Poznámka

Bránky na Moravě

spojená

644,233

51

zast. Police na Mor.

Bystřice pod Hostýnem

spojená

9,332.531

72

od 1.5. osob. O42, osob. A42, osob. B a nákl. pokl. s podružnou pokl. v Hlinsku p. H. 60 Kč

Hlinsko pod Hostýnem

spojená

729.128

51

od 1. března podružná pokl. Bystřice p. H.

Holešov na Moravě

osobní 0

osobní A zavaz.

nákladní

 

1 kalkulant

476.447

495.377

8,473.657

42

42

72

 

42

zast. Dobrotice

od 1. března podružná pokl. Všetuly

Hulín

osobní 0

osobní A zavaz.

   „        B

nákl. a staniční

kalkulant

385.218

314.601

313.520

15,571.526

42

42

42

87

42

zast. Břest

 

zast. Střebětice

Kroměříž

osobní 0 zavaz.

   „   A

   „    B

nákladní

staniční

2 kalkulanti

867.509

910.886

915.334

6,586.383

29,988.524

51

51

51

72

102

84

zast. Bezměrov, Postoupky, Kotojedy, Jarohněvice, Šelešovice

(vše v osob. pokl. A)

Kunovice-Loučka

spojená

1,527.299

51

 

Kvasice-Tlumačov

osobní 0, A,

zavaz. a nákl.

946.137

51

zast. Záhlinice

Příkazy-Osíčko

spojená

536.647

51

 

Rajnochovice

spojená

935.103

51

 

Tovačov

spojená

3,241.441

60

zast. Lobodice a Lobodice

Val. Meziříčí

osobní, zavaz. a nákladní

2,997.324

60

od 12. ledna spojená

Všetuly

spojená

1,947.769

51

 

Zborovice

spojená

1,076.746

51

 

Zdounky

spojená

2,070.668

60

 

(Úřední list ŘSD v Olomouci č. 35)

Přeměna stanice Lobodice v zastávku a nákladiště, obsazení strážníkem, zrušení telegrafní linky Kojetín – Tovačov, dosazení kolejových závor na odbočnou kolej v závislosti na výměnách. Dosavadní inventář staničního úřadu přiúčtován ke stan. úřadu v Tovačově. (Úřední list ŘSD v Olomouci č. 52)

Na stanovišti č. 20 (Dobrotice u statku) a na hláskách Hlinsko, Loukov a Police uveden noční klid od 18 do 6 hodin. (Nákresný jízdní řád 1922/23)

1923

 Pamětní kniha stan. úřadu v Bystřici p. H.:
"Od 19. ledna 1923 má stanice zabezpečovací zařízení."

Pamětní kniha dopr. úřadu Hulín: "Dle nařízení ministerstva železnic č. 58 z 11.XII.1923 byla trať Říkovice – Břeclav přidělena ředitelství státních drah v Brně. Jízdní personál zůstal přidělen i s pobočnou výtopnou a plynárnou ř.s.d. v Olomouci, protože jezdí téměř výhradně na trati Hulín – Krásno nad Bečvou, která patří ř.s.d. Olomouc."

4. července nová smlouva Kohnovy továrny o provozu na vlečce v Holešově. (100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem)

Služební jízdní řád Vc od 1. VII. 1923:
Na trati přestaly jezdit vozy z I. vozovou třídou. Noční klid (viz 1922) rozšířen o Bílany a Rajnochovice.

Stanice Krásno zvětšena o tři koleje, postaven kolejový triangl pro otáčení lokomotiv. (100 let trati Hranice n. M. - Val. Meziříčí)

Trať Říkovice – Břeclav přidělena ř.s.d. Brno. Jízdní personál stanice Hulín zůstal přidělen i s pobočnou výtopnou a plynárnou ř.s.d. Olomouc, protože jezdí převážně na trati  Hulín – Krásno n./B., která patří ř.s.d. Olomouc. (Úřední věstník Ministersva železnic č. 58 z 11/XII. 1923)

1924

Služební jízdní řád V3 z 1. VI. 1924:

1. ledna sloučeny obce Valašské Meziříčí a Krásno pod jediným názvem Valašské Meziříčí.

Během roku byla rovněž sloučena administrativa řízení stanic Val. Meziříčí a Krásno, pro změnu do Krásna.

Došlo k přečíslování vlaků. Dosavadní osobní vlaky 2212 – 2225 na trati Frýdek-Místek – Kojetín mají čísla 301..., Bystřice pod Hostýnem – Kojetín 1301 – 1318, nákladní vlaky 351 – 369 a nákladní vlaky podle potřeby 1341 – 1358.

Bylo použito nové pojmenování stanic a zastávek (v listech GVD většinou zavedeno už v roce 1919):

starý název    

nový název

Střebětice

Třebětice (opraveno ručně během roku)

Holešov

Holešov na Moravě (uvedeno jen v SJŘ)

Hlinsko

Hlinsko pod Hostýnem

Bystřice

Bystřice pod Hostýnem

Police

Police na Moravě (v GVD dříve uváděno Moravská Police)

Bránky

Bránky na Moravě (uvedeno jen v SJŘ)

Krásno

Krásno nad Bečvou

Výnos MŽ č. j. 75 621, úř. věstník min. žel. č. 57/1924:
Bránky na Moravě = Branky na Moravě, Holešov na Moravě = Holešov, Police na Moravě = Police u Valašského Meziříčí, Střebětice = Třebětice)

Nicméně v názvech stanic a zastávek uvedených ve služebních jízdních řádech a v nákresných jízdních řádech byly často rozdíly (i v jiných letech). Podle téhož JŘ funguje Valašské Meziříčí jako hláska jen pro úsekové jízdy do Krásna n. B. a zpět. Během platnosti tohoto JŘ byla ručně k Val. Meziříčí dopsána pozn. "z". 
Rajnochovice sloužily pro řízení dopravy v mezistaniční vzdálenosti (zřejmě byly stanicí), ale křižování zde nebyla (podobně jako v jiných letech ve Všetulích či Hlinsku).

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici p. H.:
"Byla provedena oprava staniční budovy jak uvnitř tak i zevně. V kancelářích byly položeny nové podlahy, nově vymalováno a dveře natřeny. Obecenstvu až dosud volně přístupné nástupiště bylo směrem ke kolejím ohrazeno plotem. Dále byl učiněn pokus o navrtání studny, který však nepřinesl kýženého výsledku. Voda vyvěrající z jílu byla nepoživatelná."

15.V. zavedeny nové telegrafní značky.

1.VI. změna začátku a konce trati Přerov – Břeclav.

"Zřízením tažných zábran s výstražným zvoněním na úrovňových přejezdech polních cest v km 14.5607 a 14.7752, obsluhovaných společným pohonem od zábranářského stanoviště čís. 11 v km 13.9555 trati Kojetín – Český Těšín, zrušeno 17. října 1924 zábranářské stanoviště číslo 12 v km 14.783."  (Úřední list ŘSD Olomouc číslo 40/1924 ze dne 31.10.1924)

1925

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici p. H.:
"Ve stanici byly provedeny různé úpravy. Položena anglická výměna spojující kolej první s třetí, pátou a vlečkou firmy Thonet. Zvýšena nosnost kolejové váhy z 26 na 32 tun. Zřízen vodovod s pitnou vodou do prvního poschodí přijímací budovy, táhnoucí vodu ze studny strojního čerpadla. Mezi Hlinskem a Dobroticemi přestavěn pilíř mostu přes říčku Rusavu."

Pamětní kniha dopravního úřadu Hulín: "9.VII. – 1925 převzal vedení dopravního úřadu pan inspektor Tomáš Janečka." 

Byl postaven první úsek vlečky Impregna a od dopravních podniků Brna zakoupena parní lokomotiva pojmenovaná po manželce majitele závodu „Irena“.  (100 let trati Hulín - Bystřice p. H., ale viz Pamětní kniha 1926, 1927.)

Valašské Meziříčí přejmenováno na Valašské Meziříčí odbočka, název Krásno ručně opraven k datu 1.XI.1925 na Valašské Meziříčí.
(Přejmenování zveřejněno v úředním věstníku MŽ č. 37 – oficiální datum 1. VIII.)

"Podle bezvadného výsledku politické pochozí komise ze 14. srpna 1924 bylo z moci komise povoleno zrušiti zábranářské stanoviště číslo 32 v km 45.151 trati Kojetín – Těšín čj.: 31/12-III.-25". (Úřední list ŘSD Olomouc č. 7/1925 z 10.II. 1925)

1926

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
"Prudké lijáky v květnu způsobily sesutí železničního náspu v km 31.01 v délce 30 m. Obnova náspu a novopokládka trati byla provedena mezi Hlinskem až Příkazy-Osíčkem.
Probíhalo jednání o vybudování samostatné vlečky pro impregnační závod.
Bylo započato jednání o zvětšení nástupiště a čekáren."

Pamětní kniha stanice Hulín: "Dne 15.IV.- 1926 převzala žst. od vozební stanice výdej uhlí a veškeré účtování.
15.VI. až 2.VII. provedena přestavba zabezpečovacího zařízení na staničním přístroji a na stavědle I, která umožnila zajištění vjezdu a odjezdu vlaků na a z koleje IV.-VIII. do Kroměříže, zabezpečení odjezdu z koleje VIII. až XVII. do Přerova a zajištění vjezdu od Přerova na kolej XVII. V tutéž dobu provedena přestavba na st.II."

Dne 18. listopadu ve 20 hodin vznikl oheň na mostě nad tratí Přerov – Břeclav, a to jiskřením od lokomotivy. (p. Šmíd – poznámky ze státního archívu Praha – Pamětní knihy staničních úřadů)

1927

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice p. H.: 
"Závod na impregnování dřeva byl spojen s nádražím nově vystavěnou vlečkou v délce asi 800 m. Ke spojení vlečky se stanicí byla položena výměna. Byly vydlážděny části manipulačních míst, v km 38,12 na trati přestavěn dřevěný nadjezd. V zastávce Hlinsku byla znovu upravena služba drážních zřízenců na směnu 24. hodinovou a dosazen jako nový zřízenec staniční manipulant místo traťového dělníka. Nákladní doprava se oproti minulému roku zlepšila, zato osobní doprava byla slabší, patrně vlivem automobilové soutěže."

Pamětní kniha stanice Hulín: 
"Dne 22. I. byla provedena inspekční cesta pana ministra železnic J. V. Najmana.
V době od 8. VIII. do 22. IX. provedena výměna výhybek III, IV, V, VI, VII, VIII, XII za soustavu A, doplněny přestavníky, závorníky a stavěcími pákami na st.I, výhybky II, V, VIII doplněny kontrolními závorníky, přístroj na stavědle I doplněn o cestu od Přerova na XV. kolej."

Dne 4. srpna střetnutí vlaku 305 s povozem uzavřeným mezi závorami v km 14,6. (skaštický přejezd, zdroj p. Šmíd – poznámky ze státního archívu Praha – Pamětní knihy staničních úřadů.)

"Podle výsledku politické pochozí komise z 22. ledna 1927, bylo z moci komise povoleno zrušiti strážní stanoviště číslo 16 a změniti obsluhy zábran na přejezdech v km 21.275, 22.147 a 22.600 trati Kojetín – Český Těšín." (Úřední list ŘSD Olomouc 17/1927, 30.4.1927)

"Podle výsledku politické pochůzky z 31. července 1924 nařídilo ministerstvo železnic výnosem z 11. října 1927 číslo 65.584-IV 24 uzamčení přejezdů v km 7.117 a v km 7.370 na trati Kojetín – Český Těšín za současného zrušení strážního stanoviště číslo 3." (Úřední list ŘSD Olomouc 46/1927, 12.11.1927)

1928

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
 "Doprava osobní i nákladní má vzestupnou tendenci, osobní převážně pro zlevněný tarif pro společnosti a zvl. vlaky.
23.VI. při svém zájezdu na Valašsko zavítal do města prezident T. G. Masaryk.
Impregna se rozmáhá, což má i význam pro stanici. Zvětšení kolejí co do počtu, stavba nákladní pokladny."

Podle oběhů lokomotiv a strojních čet se počítalo pro výtopnu Přerov – vozební stanici Hulín:
os. vlaky Nezamyslice – Bystřice p. H., Kroměříž – Zborovice 2 stroje 354.0
nákl. vl. a posun v Hulíně, Hulín – Krásno 1 x 333.1, 2 x 424.0
nákl. vl. Přerov – Břeclav 2 x 333.1, 1 x 434.1
os. a nákl. vl. Tovačov – Kojetín – Hulín 1 x 423.0
pro strojovou stanici Kroměříž – smíšené vlaky Kroměříž – Zborovice lok. 310.0.

Podle GVD z 15.V.1928 byly zastávky a nákladiště obsazeny takto: Bezměrov, Postoupky, Třebětice, Všetuly, Dobrotice (č. 20) a Police strážníkem, Hlinsko a Rajnochovice staničním dělníkem, Loukov byl neobsazen.

Úřední list ŘSD Olomouc 9/1928 3.III.1928:
"Podle výsledku politické pochůzky z 2. března 1926 nařídilo ministerstvo železnic výnosem ze dne 25. října 1927, číslo 21.260-IV/2-1926 přeměniti obsluhy zábran na přejezdech v km 49.051, 49.487, 49.980, zrušení přejezdu v km 51.189 a strážního stanoviště číslo 35 na trati Kojetín – Český Těšín."

Úřední list ŘSD Olomouc 17/1928 ze dne 28. 4. 1928:
"Podle výsledku politické pochozí komise ze dne 31. ledna 1928 je povoleno z moci komise zrušit přejezd v km 25.180 na trati Kojetín – Český Těšín."

Úřední list ŘSD Olomouc 37/1928 22.9.1928:
"Podle výsledku politické pochůzky z 25. srpna 1923 nařídilo ministerstvo železnic výnosem ze dne 3. července 1927, číslo 65.061-IV/2-1923 přeměniti obsluhy zábran na přejezdech v km 25.439 a v km 25.824 a ke zrušení strážního stanoviště číslo 19a na trati Kojetín – Český Těšín."

1929

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"Doprava byla již v druhé polovici ledna postižena krutou zimou, která v únoru vyvrcholila v zimu nemající v kraji pamětníka, trvající ve své krutosti až do začátku března. Vlaky vázly ve sněhových závějích 4-5m výšky, jejich vyproštění trvalo několik hodin protože kola již při zastavení přimrzala ke kolejím. Dne 10. února uvázl za mrazů 36°C v km 32 osobní vlak 305 v závěji, ze které byl po třech hodinách dvěma stroji vyproštěn. Teprve 1. března klesl mráz na 20°C. 2. března přijel vlak 302 s pětihodinovým zpožděním. Od 27. února do 7. března bylo z úseku Bystřice p./H. až km 38 odvezeno 400 vozů sněhu, tj. asi 4000 tun.
Osobní doprava stále trpí soutěží automobilovou, ale nákladní se potěšitelně rozmáhá.
V roce 1929 byla postavena nová váha s elektrickým pohonem, ku vážení až 10m vozů.

Pamětní kniha stanice Hulín:
"1.II. uváznul vlak 309 na trati Hulín – Třebětice ve sněhové závěji. Čtyři pomocné stroje tomuto vlaku uvázly též. Cestující byli sáněmi odvezeni do Hulína a Třebětic. 2.II. při -21°C uvázly vlaky na všechny čtyři směry i s pomocnými stroji. Doprava do Holešova zastavena do 3./II. V těchto dnech musela být zátěž redukována až na 40%" (podle poznámek p. Šmída byla redukce o 40%) "a značně omezena osobní doprava. Dva sněhové pluhy na strojích řady 534 a 434 prorážely závěje, trať z Říkovic do Tlumačova byla přesto provozována jednokolejně a přesto vlaky vázly. Na odstraňování sněhu pracovalo 600 dělníků odboru a 100 mužů vojska posádky Kroměříž. 13.II. sněhová smršť způsobila, že na Holešov 12 hodin nejel vlak." (závěje na trati byly až 1 m vysoké – pozn. p. Šmíd)

"27.VIII. na manévry projížděl zvláštním rychlíkem do Kroměříže pan president T. G. Masaryk."(k odvozu vojska z manévrů bylo 31.VIII. vypraveno 12 převozů – dle poznámek p. Šmída)

"Dne 8.X. byla dokončena vnitřní úprava přijímací budovy v průchodu z nástupiště hlavní dráhy na nástupiště místní dráhy. Průchod zazděn a upraven na vestibul. Pošta, tranzito vozové a kusové a místnost pro vlakové čety soustředěny na jižní straně budovy. Záchody přemístěny od restaurace II. třídy až na konec budovy.
15. prosince vystavěna nová čerpací pumpa pro stroje na břehu řeky Rusavy po pravé straně dráhy."

Vyhláška Ř.S.D. v Olomouci z 13.II.1929: "... pro velký stav nemocných a ku zdolání krajně nepříznivé dopravní situace, aby podniky a města byla zásobena uhlím, zrušujeme od středy 13.II. až nadále tyto osobní vlaky: Hulín – Frýdek-Místek 304, 311 Hulín – Bystřice p. Host. 1309, 1312, 1315, resp. 1301, 1302 1307 z Hulína do Kroměříže, 3903, 3904, 3909, 3910 Kroměříž – Zborovice ... "

p. Šmíd – poznámky ze státního archívu v Praze:
"Dne 2. února zaváta trať Říkovice – Hulín. Osobní vlaky a nákladní rychlíky vedeny přes Kroměříž."

JŘ platný od 15.5.1929: Názvy stanic a zastávek odchylné od pomůcek z roku 1924 (změna proběhla během let 1925 – 1928): Holešov, Branky na Moravě, Police u Val. Meziříčí, Rajnochovice z. nk. (dosud byly stanicí).

Turnusové stroje:
os. vlaky Nezamyslice – Kojetín – Bystřice p.H. 2 x 354.0
nákl. vlaky Kojetín – Krásno 2 x 434.0
posun v Hulíně 333.1
smíšené a nákladní vlaky Tovačov – Kojetín – Hulín 423.0
strojová stanice Kroměříž pro smíš. a os. vlaky Kroměříž – Zborovice 310.0.

Ve vozební stanici Krásno n. B. (spadající pod výtopnu Přerov) jezdily stroje: 354.0, 421.0, 422.0, M122.0.

Karel Vymětalík, pochůzkář, u ČSD od 1935 do 1980: Asi v tomto roce byla zrušena posunovací služba v Holešově. Posunovací službou byla míněna jen posunovací četa, lokomotiva byla používána vlaková (doplnil p. Miroslav Trhlík, výpravčí, ve službě 1940 – 1985).

1930

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
"Tento rok je v železniční dopravě méně příznivý, v důsledku všeobecné hospodářské krize a stále vzrůstající nezaměstnanosti i v důsledku automobilové soutěže.
Ve stanici byla provedena přístavba verandy 12 x 9 m (čekárna) a nástupiště prodlouženo o 12 m. Dále byla provedena novopokládka trati v km 29,7 – 30,8, oprava železniční hráze v km 34, která se sesula následkem lijavců a tání v listopadu v délce 15 m.
11. července projel stanicí T. G. Masaryk." (zvl. rychlík, průjezd Kroměříží v 15.30 včas).

Pamětní kniha stanice Hulín:
"Dne 5.IV. – 1930 byl zaveden v přípravném a od 15.IV. v plném rozsahu vlakový dozor na trati Břeclav – Přerov.
Dne 5. července projížděl na Těšín z Brna vlak s p. presidentem T. G. Masarykem. Hulínem projel v 15 hodin 46 minut.
V létě byla zřízena místnost pro zapisovače vozů a přehližitele vozů na starém překladišti. Zhotoven podchod do vestibulu vybetonováním." (Jak se asi chodilo na nádraží dosud?) "Zřízeno elektrické čerpadlo studny pro pitnou vodu. Byla upravena místnost nákladní pokladny."

V Holešově nastoupil přednosta Vojtěch Červík, bývalý přednosta žst. Tlumačov.

Úřední list OL 33/1930 ze dne 30. VIII. 1930: "Wernisch Gustav se překládá z Krasíkova do Zborovic a jmenuje se správcem stanice tamtéž."

1931

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"Železniční provoz opět ochabl. Od 1. I. 1931 byl zaveden nový tarif pro cestující, jehož sazby byly vyšší než jízdné u linek autobusových.
Byla zrušena vzdálenostní návěstí, která byla nahrazena předvěstmi a vjezdovými návěstidly, uvedenými v činnost dne 18. prosince 1932." (záznam je v knize uveden u roku 1931, návěstidla nebyla závislá na výhybkách; pozn. aut.).

Pamětní kniha stanice Hulín:
"18. června bylo zrušeno vzdálenostní návěstidlo a směrové návěstidlo od Kroměříže a vzdálenostní návěstidlo od Holešova. Dáno do činnosti vjezdové návěstidlo č. II s předvěstí od Kroměříže a vjezdové návěstidlo č. VIII s předvěstí od Holešova. V listopadu byly upraveny místnosti pro administrativu, z bytu v obytné budově zřízena 1 místnost pro disp. úředníka, 1 místnost pro zásobu tiskopisů.

V prosinci vystavěno nové st. III a provedeny zemní práce pro zabezpečovací zařízení."

Pamětní kniha dopravního úřadu Kroměříž:
"18.VI. zrušena a snesena vzdálenostní návěstidla od Kojetína a Hulína a dána do provozu jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi (vjezdová a odjezdová rychlost 30 km/h; návěstidla nebyla závislá na výhybkách)."

1932

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"Byla provedena rekonstrukce oblouku před nádražím, jako úprava svršku pro projektovanou jízdu rychlíků."

Pamětní kniha stanice Hulín:
"5. dubna zahájen provoz v nově upravené dopravní kanceláři, kde byly soustředěny všechny pomůcky pro výkon dopravy: všechny telegrafní a telefonní přístroje a zvonkové přístroje.
27. dubna zapnuto severní zhlaví do nového stavědlového hradlového přístroje s novým odjezdovým návěstidlem V s elektrickými spřahadly.
19. května zapnuto nové stavědlo II na holešovském zhlaví.
1. června zrušeno výhybkářské stanoviště II pro vybudování zabezpečovacího zařízení na Český Těšín.
23. listopadu v 16 hodin dány do provozu na severním zhlaví nové výměny tvaru Xa čísla Xa, Xb, XI, XIII, XVI, XVII."

neznámý zdroj: 30.XII. 1932 byla dána do provozu předvěst v Hulíně na St. 1 trati Hulín – Tlumačov pro vjezd do Hulína.

K vypravování osobních vlaků a rychlíků zavedeny výpravky (tehdy místo zelené barva tmavomodrá). Skončilo ústní vypravování prostřednictvím vlakvedoucího.

Pro některé tratě, m. j. Kojetín – Těšín byly 1.I. vydány nové služební jízdní řády (patrně pro velké množství změn)

100 let trati Bystřice-Hulín:
1. ledna žst. Všetuly ustavena obsluhovací a tarifní stanicí vlečky Cukrovar. Řed. st. dr. Olomouc povolilo Cukrovaru spoluužívat staniční koleje v délce 512m.

Jízdní řád 1932/1933:
Zavedeny motorové osobní vlaky 3. třídy v trasách Krásno n. B. – Bystřice p. H. a Hulín – Kojetín, dále zvláštní motorový rychlík Hulín – Frýdek-Místek s vozy 3. třídy, jeho stanovená rychlost byla 70 km/h.

1933

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"1. ledna byla zahájena jízda rychlíků v trati Hulín – Krásno nad Bečvou.
Neustále klesající příjmy si vynutily omezit platy i místa. Bylo zrušeno místo pokladníka osobní pokladny a tato služba přidělena výpravčímu vlaků. Tři zaměstnanci dočasně přeloženi k berním úřadům. Zrušeno místo traťmistra a jeho úsek přidělen traťmistrům v Holešově a Kunovicích Loučce.
1. srpna odešel do výslužby přednosta p. insp. Th. Friedrich, který zastával úřad od r. 1905. Prozatímním vedením pověřen dr. Polák z Krásna nad Bečvou. Dne 12. prosince místo definitivně obsazeno insp. Hrabalem.
Stanice Hlinsko přeměněna na zastávku a nákladiště, obsazena dvěma pomocnými zaměstnanci."

Pamětní kniha stanice Hulín:
"V souvislosti se zapnutím zabezpeč. zařízení na zhlaví do Českého Těšína do ústředního staničního hradlového přístroje ve spojené dopravní a telegrafní kanceláři zavedena od 20. dubna 1933 v 7 hodin spojená výprava vlaků na hlavním a městském nádraží. Hlavní výpravčí koná službu převážně uvnitř, vedlejší venku."
12./VII. – 1933 zrušena kolejová váha u koleje XIV. Vážní domek byl upraven pro výhybkáře stanoviště 1, kam bylo přemístěno 29.XII.
25.XII. zrušeno traťmistrovské sídlo v Tlumačově, trať ze Záhlinic do Hulína přidělena do Hulína."

1934

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"Hospodářská krize nepovolila ani letos. 1. ledna byl zlevněn osobní tarif, ale osobní frekvence se nezvedla. Přestavba nákladní pokladny pro nedostatek peněz opět odsunuta na neurčito."

Pamětní kniha stanice Hulín:
"14. VI. 1934 byla dána do činnosti váha na koleji Xa."

Z jízdních řádů:
Od 1.I. zavedeny spěšné vlaky v trati Kojetín – Krásno n. B. (změnou JŘ)
Podle služebního jízdního řádu V3 z 15. V. 1934 byla přeměněna zastávka a nákladiště Všetuly na stanici (bez dopravní služby).

1935

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"V tomto roce byla konečně po dlouhých průtazích provedena přestavba místnosti nákladní pokladny záborem čekárny II. tř. a přilehlé osobní pokladny. Místnost dosavadní nákladní pokladny byla určena za čekárnu II. tř. a úschovnu zavazadel, která byla v tomto roce zřízena.
V roce 1935 byl zlikvidován dočasný přesun železničního personálu k finančním úřadům a přeložení zaměstnanci se vrátili zpět.
Zastávka Hlinsko byla účetně stále pod Bystřicí, ale zaměstnanci byli převedeni k odboru pro udržování dráhy v Kroměříži."

V dubnu byla postavena 2. traťová kolej Hranice – Horní Lideč. (100 let trati Hranice n./M. – Vsetín)

Vlečka Hospodářského družstva doplněna o 2 koleje. (100 let trati Hulín – Bystřice, doplněno zaměstnancem ZNZ.)

(neznámý zdroj): V Hulíně byly postaveny miniatury hradů Karlův Týn, Nitra jako symbol české a slovenské jednoty.

V úseku Hulín – Tlumačov provedena novopokládka II. traťové koleje.

Nákresný jízdní řád platný od 15.V.1935: V Brankách na Moravě noční klid od 18 do 6 hodin.

1936

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:
"Přeprava nákladů, rovněž tak osobní frekvence v roce 1936 značně stoupla. V důsledku zvýšené nákladní dopravy byl personál rozšířen o staničního manipulanta. Přístavba koleje osmé a rozšíření stanice odsunuto na pozdější dobu."

V Hulíně odešel 1.IX. p. Tomáš Janečka. Jeho místo převzal do 15.I. 1937 substituent.

Oběhy souprav osobních vlaků pro JŘ 1936/1937:
Hulínu jsou přiděleny tyto vozy: 3 BCi, 11 Cey, 1 Ci, 5 D, 2 Ddk, 2 Clm (nové řady), 2 CDlm (staré řady).
Kroměříži jsou přiděleny tyto vozy: 8 Ci, 1 F, 1 Fk, 1 Ddk.

1937

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

"V roce 1937, v důsledku zvýšené nákladní dopravy, navrhuje se zvětšiti skladiště zboží a postavit kolej, která by měla číslo VIII. Je v zájmu zdolání přepravy aby tyto investice byly uskutečněny v roce 1938."

neznámý zdroj: 15.I. nastoupil místo přednosty v Hulíně definitivně p. Josef Pfauser. V létě začaly práce spojené s rozšiřováním hulínské stanice na městské straně.

Z jízdních řádů:
Místo názvu Krásno nad Bečvou je již název Valašské Meziříčí, (viz však další odstavec).
Místo názvu Příkazy-Osíčko je název Osíčko (v obcích Příkazy a Osíčko projednáván návrh na změnu názvu se značnou rivalitou. Námitky obce Příkazy nakonec nebyly vzaty v potaz. Obce byly pak sloučeny až v roce 1952).

110 let trati Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí:
Zastávka Valašské Meziříčí uzavřena 3.X. pro dopravu osob, zavazadel a spěšnin, 15.XI. zrušena úplně. Stanice Krásno nad Bečvou přejmenována na Valašské Meziříčí a rozšířena (většina prací skončila až v prosinci).
Byla postavena nová výtopna s točnou (vše v souvislosti s 2. traťovou kolejí Hranice na Moravě – Horní Lideč).

Pamětní kniha stanice Kroměříž:
V Kroměříži prodlouženy koleje 3, 1, 2, 4 a manipulační koleje 6 a 8, zároveň postaveny stavědlové věže. Akce prováděna v rámci zvýšení obranyschopnosti státu. Elektromechanické zařízení však neinstalováno, výměny mají ruční obracení. Odstraněn odklon osy hlavní koleje.

1938

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
"Osmá kolej, patrně vlivem neblahých událostí politických, postavena nebyla.
Z odstoupených území přistěhovalo se mnoho lidu, zvláště státních zaměstnanců, kteří přišli o práci. V důsledku toho byla zastávka Hlinsko pod Hostýnem opět osamostatněna a účetně oddělena od Bystřice pod Hostýnem."(na podzim)
"22. IX. proběhla mobilizace, od 22. IX. do 23. XI. zaveden vojenský jízdní řád (tzv. maximální jízdní řád). Normální jízdní řád byl obnoven koncem listopadu. Zaměstnanci německé národnosti byli přeřazení k DRB.
Zastaven příjem vozových zásilek."

Kronika města Hulína:
Od počátku roku nádraží v Hulíně bylo zařazeno mezi závody důležité pro obranu republiky.

neznámý zdroj:
V době války 1914 – 1918 byla čekárna a restaurace I. třídy přepažena a menší část byla používána pro vojenskou stráž. Po válce byla využívána četnictvem až do 24. II. 1938, kdy byla zrušena a uvedena do původního stavu.
8. IX. byly zrušeny závory v km 17,922 a 18,448 obsluhované ze stavědla II.

V pomůckách k jízdnímu řádu od 15.5. uvedena trať jako Kojetín – Frýdek-Místek.

1939

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
Říše vznikla 15. března 1939. Impregnační závod, vlivem zvýšené těžby dřeva pro říši, prochází konjunkturou. Buduje dále svou vlečku, ale naráží na odpor majitelů pozemků. Závod žádá, aby byl uznán veřejně prospěšným, aby mohl pozemky vyvlastnit. Do konce roku se vyvlastnění neprovedlo. Ani přes úsilí vedení stanice nepodařilo se rozšířit kolejiště o kolej osmou. Také bylo žádáno o rozšíření skladiště o jedny vrata.
Norma počtu zaměstnanců 27, skutečnost 29 (konec roku). Germanizační tlak po zřízení protektorátu sílil. Zprvu bylo nařízeno dopisovat německy se stanicemi obsazenými přednosty Němci. Byly to zejména: Kunovice-Loučka (Dvořák), Hranice (Kundschowski), Lipník nad Bečvou (Kisiala), Kroměříž (Kumínek), Val. Meziříčí (Sadrawetz) a další. Zpočátku to bylo 14 stanic v obvodu ředitelství olomouckého, postupně jich přibývalo, až nakonec bylo nařízeno úřadování výhradně německé. Byly zřízeny kurzy němčiny pro zaměstnance s povinnou účastí pro určité kategorie. Liknavé navštěvování mělo za následek pozastavení postupu, jmenování resp. povýšení. Stejné následky měl neprospěch u komisionelní zkoušky z němčiny."

100 let Moravské západní dráhy:
Telegram o zřízení protektorátu:
"15./III. – 1939: Všem služebnám z Or. č. 190. Dnes ráno dle učiněné dohody obsadí německé vojsko přechodně naše území. Zařiďte, aby všichni zaměstnanci za všech okolností konali bezvadně službu. Dráha a pošta musí fungovati normálně a bez nejmenších závad. Vojenským orgánům německým je nutno vycházeti v každém směru vstříc. Zařiďte ihned vše potřebné. ing. Fischer."
(Telegram došel do Hulína ve 4.40 hod - viz pamětní kniha dopravního úřadu).
Při odstoupení území bylo na DRB předáno 877 lokomotiv, 136 vozů motorových, 158 přívěsných, 117 osobních, 23 500 nákladních.

Dne 1. I. 1939 byla trať Přerov – Hrušky st. hr. přidělena k obvodu ř. d. Olomouc.

100 let trati Hulín – Bystřice:
Součástí rozšiřování vlečky Impregna v Bystřici bylo zakoupení 28 vozů vyřazených ČSD, nová parní lokomotiva a Irena navržena na zrušení. Dne 15. III. po zřízení protektorátu přijel v 11.05 hod do Kroměříže z Hulína pancéřový vlak. Téhož dne převzal v Hulíně vedení p. Čeněk Pian evakuovaný ze severní Moravy.
Dne 16. III. byl Hulín obsazen německým vojskem. Toto se ubytovalo v kasárnách ve vodárně a ve školní místnosti.
28. VIII. v 0.00 hod byl zaveden maximální jízdní řád.

Pamětní kniha dopravního úřadu Kroměříž:
- Oběžníkem ŘSD v Olomouci nařízeno odevzdání pamětních knih a zavedení nových od 15.3.1939.
- 24.VII. v 8.50 hod střetnutí vlaku 305 s autem říšské branné moci na přejezdu v km 14,776. Stroj zachytil vlečný vůz auta, byl demolován plot strážního domku a těžce zraněn dělník vrchní stavby.

100 let Moravské západní dráhy:
Od 28. IX. do 13. X. byl zaveden vojenský jízdní řád. 1. září byla vydána přísná nařízení o zatemňování. Byly zavedeny clony na výhybkách, stožárech el. osvětlení. Koncem roku vyšel výnos o změně všech nápisů, vývěsek a jízdních řádů. Všude musely být nejprve texty německé.

100 let vlárské tratě:
"Nově zaváděné dopravní a návěstní předpisy podle DRB se vůbec neosvědčily, protože jejich aplikace na naše provozní podmínky byla jen těžko proveditelná."

Pamětní kniha dopravního úřadu Hulín:
V listopadu 1939 započala výstavba splachovacích záchodů v Hulíně (u vodárny).
Pro stanici Hulín byl povolen cvičný úředník, kterému připadá školení personálu v Hulíně, Kroměříži a Kojetíně.

Podle jízdního řádu 1939/1940 (od 15.5.) Hlinsko pod Hostýnem označeno jako stanice (změna provedena už na podzim 1938), stejně tak Všetuly a Rajnochovice.

1940

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V květnu bylo konečně započato se stavbou nové koleje, s prodloužením stanice o 150 m. Prodloužení bylo provedeno především z důvodů vojenských. Přitom byl zároveň zrušen odstup osy a dosavadní kolej č. 2 se stala průběžnou hlavní kolejí č. 1. K prodloužení stanice bylo potřeba hodně navážky, práce se proto protáhly přes příští rok.

100 let trati Hulín – Bystřice:
V Holešově byla prodloužena boční rampa u koleje č. 3, a umožněna čelní nakládka vozů. (odbočnou výměnou z kol. 3 k čelní rampě). Stanice byla prodloužena o 46 m.

Z jízdních řádů:
Stanice Všetuly, Hlinsko p. H. a Rajnochovice opět označeny jako zastávka a nákladiště.
Jízdní řád se začal vydávat dvakrát ročně (letní a zimní).

Pamětní kniha stanice Kroměříž: Přípisem MD č. j. 1050/23-II-40 z 3.VIII.1940 se ruší vedení pamětních knih a nařizuje se jejich odevzdání, včetně knih vedených od 15.III.1939.

1941

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V roce 1941 bylo přemístěno vjezdové návěstidlo a předvěst od Holešova (v důsledku prodloužení stanice).

1942

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V tomto roce jednalo se o vybudování nového zabezpečovacího zařízení. Staré zařízení bylo 16. VII. vypnuto. Všechny výměny se staví ručně a opatřeny Götzovými zámky. Pro holešovské zhlaví byli po vypnutí zab. zařízení ustanoveni dva dozorci výměn.

Z dopisu Odboru pro udržování dráhy na Ředitelství drah Olomouc:
"Odpoledne 13. II. rozpoutala se vichřice, v km 48,2 – 48,450 u vjezdové návěsti do Kunovic-Loučky směrem od Kojetína utvořila se sněhová závěj výše asi 80 cm nad hlavou koleje. Traťmistr žádal o lokomotivu s pluhem na prorážení závěje.
Vlak 1313, který neměl pluh, zůstal vězet v km 43,3 v 18 h 45 min. u vjezdového návěstidla. Musil býti vyproštěn pomocným strojem, což se stalo o 21 h 20 min. za pomoci čety traťmistra, který pak pracoval ještě do 22 h 30 min.
V důsledku uvedeného uváznutí byly zpožděny vlaky 1313 o 146 min., 1312 o 146 min., 1314 o 115 min. a 8258 o 80 min.
Ráno dne 14. února o 8 hod 55 min. byl v těchto místech před vjezdovým návěstidlem zastaven vlak nákladní o 5 vozech č. 8259, který neměl sněhový pluh. Když mu bylo dáno volno, nemohl se již rozjeti. Byl vyprošťován zvláštním strojem za pomocí čety traťmistra. V důsledku toho byly zpožděny i vlaky 1302 o 142 min., 1305 o 145 min. a 5850 o 162 min."

V dubnu byl přepaden muniční vlak na holešovském nádraží. Celá noční směna stanice, pánové Horák, Roháček a Janota byli ihned vzati na zlínskou služebnu gestapa. Teprve po dvou dnech byli propuštěni.

Koncem léta a na podzim roku 1942 došlo k několika případům pořezání brzdových spojek a tím k odstavení vlaků v Hulíně.

23. XI. je od Traťové stavební správy Kroměříž zatčen vrchní oficiál Jančičák, který pak umírá v Břeclavi 13. VIII. 1943.

Náměstek přednosty traťové stavební správy vrchní rada ing. Lev Falt odešel pro židovský původ, ve válce zemřel.

Mezi Kotojedy a Kroměříží je Němci zřízena vojenská rampa, kde se nakládaly a vykládaly vojenské transporty. Do Kroměříže přijíždí sanitární vlak z fronty.

1943

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V roce 1943 vybudováno stavědlo I.

V roce 1943 dosáhl obrat vozů ve stanici nejvyššího bodu za léta 1934 – 1943 16.713 vozů. Z toho do Impregny 12.185 vozů, fy Thonet-Mundus 1.170 vozů a pro ostatní 3.358 vozů.
Konkskorentní obrat staniční pokladny dosáhl v červnu téměř 8.000.000 Kčs. Přistavení vozů do závodu Impregna dosáhl takové výše také proto, že si tam Němci zřídili pro DRB vlastní sklad pražců.

Pamětní kniha stanice Hulín:
V roce 1943 byl penzionován přednosta Čeněk Pian a dosazen zrádce Karel Čermák.

Pamětní kniha stanice Kroměříž:
Do stavědlových věží žst. Kroměříž dovezeny stavědlové přístroje, které měly být dány do provozu. Zůstaly zde však uloženy až do konce války.

Z jízdních řádů:
Os 1.XI. (zimní JŘ) uváděny v SJŘ řady lokomotiv u některých vlaků. Jsou to:
řada 434.1, 2 pro průběžné nákladní vlaky v trati Moravská Ostrava – Kojetín
stroj 354.0 Kojetín – Tovačov, a Kroměříž – Zborovice.
Poprvé pojmenována oznamovatelna vlaků – strážník č. 11 jako Bílany Bk (Bk = Blockpost)

P. Holotík – výpravčí v Osíčku:
V Osíčku postaveno ústřední stavědlo. Dosud se výhybky přestavovaly ručně, vjezdová návěstidla obsluhoval výpravčí z kozlíku před dopravní kanceláří.

1944

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V roce 1944 byla postavena nová dopravní kancelář. Dne 21. prosince byla dopravní, telegrafní a výhybkářská služba přenesena do nové dopravní kanceláře. Zároveň byly vypnuty výhybky na osíčském zhlaví ze zabezpečovacího zařízení, zařízeny na ruční stavění a opatřeny Götzovými zámky v závislosti na ústředním zámku. Při tom byl také zajištěn vjezd na 4. kolej.
Od 1. I. byli přijati 2 a později ještě 2 dorostenci pro službu provozní.

Mezi Kroměříží a Kotojedy byla zřízena vojenská rampa pro nakládku a vykládku vojenských transportů. Do Kroměříže přijíždí sanitární vlaky z fronty.

1945

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
"29. XII. byla zřízena elektrická závislost postavení vjezdového návěstidla od Holešova na dopravní kanceláři a vjezdové návěstidlo od Osíčka na ústřední zámek.
Potřeba lidí byla stanovena v roce 1945 na 32 lidí.
Německý sanitní transport byl vypraven z Bystřice. Z Holešova jel o své újmě dál a v Třeběticích došlo ke srážce se strojním vlakem. Tam transport uvázl 4. V. a po válce byl odvezen do cukrovaru ve Všetulích.
V sobotu 5. května Němci vyhodili mosty přes Rusavu, Juhyni, Bystřičku, kladou nálože do výhybek a k vodním jeřábům a poškodili je.
V boji o Bystřici pod Hostýnem byla zasažena kolej č. 6. Vnitřní zařízení kanceláří, hlavně dopravní kanceláře bylo zdemolováno, telefonní a telegrafní přístroje, pokud je Němci neodnesli, byly rozbity, kromě několika, které jsme schovali. Také venkovní vedení značně zdemolováno, takže stanice byla úplně izolována. Vozy zůstalé ve stanici byly zapáleny, takže z nich zbyly jen trosky. Rovněž elektrická síť byla poničena, takže nebylo ani světla.
Ihned v pondělí 7. května dostavili se všichni zaměstnanci na stanici a k odboru udržování dráhy, jakož i penzisté a dobrovolníci. Práce na obnově trati byly 7. a 8. května rušeny střelbou. Od 9. května pokračovaly práce bez přerušení. Zatímco železničáři opravovali výhybky a odstraňovali trosky, slovenský telegrafní oddíl pracoval na opravě venkovního telegrafního a telefonního vedení.
Po opravě výhybek bylo přikročeno ke stavbě mostních provizorií. Dřevo se bralo ze zásob na pilách. Nejprve se spravil most přes Rusavu, aby bylo brzy spojení s Hulínem.
19. května byl vypraven první vlak. Sestaven byl takto: závodní posunovací stroj fy Impregna a připojeny dva vozy a to jeden nákladní a jeden služební. V Holešově stály dva osobní vozy, které byly připojeny a tak jezdil.
Ve stejnou dobu byly zahájeny práce na obnově mostu přes Bystřičku směrem k Osíčku. Tato práce skončila 26. května a 28. května už jel vlak do Osíčka. Tuto dopravu obstarává již stroj ČSD s řádnou soupravou osobních vozů. Most přes Juhyni byl opraven začátkem měsíce června a tak bylo navázáno spojení s Valašským Meziříčím, avšak pouze k řece Bečvě, kde cestující museli po nouzovém mostě přestupovati. Oprava mostu přes Bečvu byla asi v polovině června dokončena a pak vlaky jezdily úplně normálně.
První nákladní vlak byl vypraven z Bystřice do Hulína lokomotivou všetulského cukrovaru dne 28. května. Skládal se z 23 prázdných vozů, jež zůstaly ve válce uzavřeny na vlečce Impregny. První tři vozy došly do Bystřice 1. června. Byla to zásilka koní z Hradce Králové, které Němci odcizili zdejším rolníkům. Pak již denně docházely vozy s koňmi především ze stanice Josefov – Jaroměř, kde byli soustředěny tisíce koní, kam si je naši rolníci jeli poznávat.
Během měsíce června bylo 10 vozů naloženo, 13 vyloženo, v červenci naloženo 43, vyloženo 84 a tak doprava stoupala s omezením podle přepravních spojů.
Po osvobození nastává opět přesun zaměstnanců, tentokrát zpět do pohraničí.

100 let trati Hulín – Bystřice:
Provizorní souprava jezdící mezi Hulínem a Bystřicí od 19. V. nahrazena soupravou ČSD.
1. října byl zaveden 1. celostátní jízdní řád.
3. prosince vydalo ř.s.d. v Olomouci služební řád tiskem.

Zprávy národních výborů v Kroměříži ze dne 1. VI. 1945:
2. května byla skončena doprava a zaměstnanectvo a úřednictvo bylo z nádraží Němci vyhnáno. Náložemi byly zničeny výhybky (č. 31 a 28), ve výtopně jeřáby, byla poškozena vodárna a motor z vodárny byl ukraden. Tři lokomotivy a dva motorové vozy byly poškozeny. V kolejišti byly vytrhány některé kolejnice. V kancelářích bylo zařízení přeházeno a rozházeno, písemný materiál roztrhán a zničen většinou spálením. Telefonní přístroje však úřednictvo zachránilo v soukromých bytech. Největší potíže při obnově dopravy působí zničené mosty a můstky....
Zatím byla provizorně zahájena doprava pro dělnictvo na trati z Kotojed do Zborovic a zpět. Ráno v 7 hodin přijíždí vlak do Kotojed a večer o čtvrt na šest odjíždí do Zborovic. Z Kroměříže do Hulína a do Bystřice už vlak jezdí.
Pravidelná doprava byla zahájena z Baťova do Zlína, z Napajedel do Břeclavi, z Hulína do Přerova, z Přerova do Olomouce (4 vlaky denně tam a zpět), z Přerova do Chropyně (3 vlaky denně tam a zpět), z Brna do Rousínova, z Adamova přes Českou Třebovou do Prahy, z Brna do Bratislavy, aj.

Z dalšího tisku léta 1945:
V Kroměříži byly zničeny mosty zborovský, kojetínský, malý most za Zámeckou zahradou, malý železniční most kojetínský na Chropyni.
Na trati Zdounky – Zborovice bylo zajištěno 59 vozů uhlí a koksu. Bylo rozděleno veřejné nemocnici, jatkám, pekařství, ap. (ale v pamětní knize DÚ Kroměříž je na str. 11 a 21 psáno významně jiné číslo: 600 vozů kvůli přetížené trati přes Českou Třebovou, z toho po zničení mostu tam bylo ještě 145 vozů; na jiném místě je psáno, že tam bylo 90 vozů s uhlím a koksem a 32 vozů se železem).
3. VI. byla znovu zprovozněna celá trať Přerov – Břeclav.

Pamětní kniha stanice Hulín:
V noci 4.-5. (nebo 6.) V. 1945 způsobili příslušníci bývalé říšskoněmecké armády úmyslnou srážku, aby zatarasili trať (míněna trať Hulín - Tlumačov). Od 8. do 10. V. byla trať uvolněna, trosky odtáhnuty podél trati. 22. VIII. se započalo s odstraňováním trosek. Při tomto vznikla nehoda, kdy Os 942 z Hulína najel na parní jeřáb v katastru obce Záhlinice. U osobního vlaku byla značně poškozena lokomotiva a služební vůz, za ním osobní vůz, byl do půli roztříštěn. Škoda ČSD vznikla asi 800 000 korun. Při srážce bylo 9 osob usmrceno, 11 těžce a 17 lehce zraněno.
Brzy po válce byl suspendován zrádce, přednosta stanice Čermák. Byl zajištěn úřady.
13. V. došel výnos o přidělení trati Přerov – Břeclav ř.s.d. Brno. Po osvobození Olomouce chvíli trvalo, než se obě ř.s.d. dohodla, po měsíci byla trať přidělena ř.s.d. Olomouc.
Civilní doprava byla zahájena: Kroměříž – Hulín po most přes Rusavu 17. V.
Přerov – Hulín po most přes Rusavu 18. V.
Bystřice – Hulín 19. V.
Baťov – Hulín 19. V.
Mimo přepravy do Přerova byla zavedena všude doprava kyvadlová.
Na nádraží bylo výbuchy zničeno 45 výhybek ze 66, vyhozen vodní jeřáb a poškozena vozovna.
Po Čermákovi nastoupil 6. 5. p. Jaroslav Kryl.
Při ústupu Němců bylo přerušeno telefonní a telegrafní zařízení. 10. V. byl opraven telefon do Říkovic, 12. – 15. V. byl telefon spraven na všechny směry.
1. XI. zavedena vl. 1301 průběžná doprava Kroměříž – Kojetín.
29. XI. dáno do činnosti st.I v Hulíně a hradla do a z Říkovic. Pro odjezd z koleje 4, 6 a 8 směrem na Přerov i Kojetín dáno do činnosti dvouramenné návěstidlo č. VI.

P. Šmíd – zápisky ze státního archívu v Praze:
1. V. obsadila Rudá armáda stanici Kojetín. V 15.30 byla doprava mezi Kroměříží a Kojetínem přerušena. Na zborovské trati byly odstaveny vozy, které nemohly být přepraveny.
2. V. krátce před polednem byl zničen zborovský železniční most, po poledni kojetínský. Do odpoledne byla vedena omezená doprava, dokud odjížděli poslední němečtí železničáři. Destrukční četa Maďarů pak náložemi poškodila pravé hrotnice výhybek, vodní jeřáby, vodárnu a motorová čerpadla. Tři lokomotivy a dva motorové vozy byly poškozeny. V topeništích lokomotiv byly nalezeny další nálože, které měly vybuchnout při zatápění. Vytrhány některé koleje. V kancelářích vše přeházeno, písemný materiál spálen. Telefonní přístroje si však úředníci odnesli domů.
4. V. – Rudá armáda zatlačila Němce na levý břeh Moravy. Těsně před 20. hodinou vyhodili Němci silniční most přes Moravu na Hulínské ulici. Výbuchem zničeny okolostojící činžáky a m.j. vodárna a střecha výtopny.
6. V. – časně ráno vyhnaly rumunské a sovětské jednotky Němce z nádraží. Na zničené konstrukci silničního mostu byla postavena lávka a ženisté RA začali stavět pontonový most.
Přednosta stanice Kunínek zatčen pro kolaboraci a místo něj jmenován výpravčí vlaků František Bartík.
17. V. – zahájena po nutné opravě trati doprava Kroměříž – Hulín až po most přes Rusavu. Omezená doprava vedena lok. 310.1.
18. V. obnovena od zděného mostu doprava po první traťové koleji z Hulína do Přerova a dne 19. V. lokomotivou Impregny Bystřice pod Hostýnem doprava Hulín – Bystřice. Vlaky z Kroměříže byly taženy, zpět sunuty. Od zničeného mostu cestující chodili pěšky.
25. V. byla obnovena přímá doprava Kroměříž – Bystřice a Přerov – Otrokovice.
Od 1. VII. doprava Kroměříž – Ostrava přes opravený most přes Bečvu.
18. X. obnoven provoz Kroměříž – Zborovice po provizorním mostě přes Moravu.
Na podzim byly odvezeny nepoužité přístroje ze stavědel v Kroměříži.
1. XI. opraven most Kroměříž – Kojetín a zahájena přímá doprava Kojetín – Ostrava.
Do funkce přednosty stanice Kroměříž uveden Jan Španiel.
8. XI. střetnutí vlaku 5852 s čs. vojenským autem (1 voják mrtvý, 1 těžce zraněný) na přejezdu 14,9.

1946

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
Na podzim provedena novopokládka staré části 1. koleje.
Začátkem měsíce května (2. V. 1946) byl změněn začátek a konec trati a v důsledku toho přečíslovány koleje, výhybky a návěstidla. Zvonková návěst se však nezměnila a byla ponechána do zavedení nových dopravních předpisů, k čemuž již do konce roku nedošlo, a jak již známo, vstoupí v platnost až od 1. dubna příštího roku.
Začátkem zimy začal se projevovati nedostatek paliva, jakého ani za války nebylo. Příděly zaměstnanců byly kráceny a některé vlaky s osobní dopravou byly vynechány.

Podle pamětníků:
Při posunu v Dobroticích (nákl. vlak z Holešova) ujely nezajištěné uhláky z traťové koleje do Holešova. Chyceny byly na Schönových saních v Holešově na 1. koleji.

Zpravodaj města Hulína 1946:
1. IV. 1946 přednostou žst. Hulín jmenován po Jaroslavu Krylovi p. Jan Pantoch.

neznámý zdroj:
25. IX. bylo zrušeno označení dopravní a staniční úřad. Zavedeno označení železniční stanice.

Jízdní řád 1946/1947:
V jízdním řádu od 6. V. uvedeny stroje 354.6 u osobních vlaků Kojetín – Moravská Ostrava, M232.2 Valašské Meziříčí – Kojetín, Kojetín – Hulín.

V tomto roce pravděpodobně zrušen odklon osy hlavní koleje v Holešově (podle plánků stanice).

1947

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V měsíci březnu nastal velký příliv kulatiny pro Impregnu. Silný příliv trval až do července. Od dubna do července nebyl závod s to pojmutí tolik vozů a ty zůstaly podle dispozic závodu a stanice odstaveny ve stanicích Osíčko, Kunovice-Loučka, Valašské Meziříčí, Vsetín, Jablůnka nad Bečvou, Valašská Polanka, Horní Lideč, Púchov nad Váhom, Bylnice, Trenčianská Teplá a Hulín. Nejvyšší počet zadržených vozů byl dne 1. července a to 302 vozů. Nejvyšší počet vozů přistavených na vlečku za 24 hodin byl 100 vozů. Na zdržném bylo vybráno 2 a půl mil Kčs.
V září 1947 byla zapojena třetí větev vlečky Impregna na staniční koleje.
Na žádost stanice a stížnosti přepravců byla zřízena 2 osvětlovací tělesa na skládkové koleji č. 6.

100 let trati Hulín – Bystřice:
Na vlečce TON v Bystřici byl zrušen posun zvířaty a byla zakoupena lokomotiva Henschel. Byla dvounápravová na řetězový pohon. V Hulíně zrušena dotační stanice pro zásobování. Hulín přiřazen pod Hodonín.

1948

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
Od 13. IV. do 25. V. práce na obnově koleje č. 4. V listopadu a prosinci vybudovány nové záchody. V listopadu bylo započato s instalací rozhlasového zařízení, které však nebylo dokončeno, protože firma nedodala aparaturu.
Telegramem Řsd Olomouc č 940 21/2 – 15.15 byla na den 24. II. 1948 vyhlášena stávka všem zaměstnancům, kde to nerušený provoz dopravy dovolí.

Manželé Kolářovi, dcera a zeť p. Janoty:
Revolučním akčním výborem byl z funkce přednosty Holešova odvolán p. Alois Janota. Na jeho místo přišel p. Milevský, jako substitut. (doplnil M. Trhlík, výpravčí, u ČSD 1945 – 1985).

neznámý zdroj:
Byla provedena rekonstrukce trati, revize oblouků a zvýšena traťová rychlost z 50 na 70 km/h. Změněn byl i oblouk v Dobroticích u staniční budovy. Tím se zúžilo nástupiště. Byl zrušen přejezd v Dobroticích na žopské cestě a zrušeno u něj závorářské stanoviště č. 20. Byl zde postaven nadjezd.
V Hulíně 26. V. zahájena instalace staničního rozhlasu.
V Holešově zrušen odklon osy (podle p. Miroslava Trhlíka)

Poznámky p. Šmída:
Generální stávka v únoru proběhla bez účasti železničářů (nařízeno směrnicí Ústřední rady odborů). 12. VI. na nádraží do Kroměříže přijel ministr dopravy Ing. Alois Petr a generální ředitel železnic Radovanský.
20. VI. – výstava 100 let národního života v Kroměříži. Motorové vlaky vedeny lokomotivami s klasickými vozy, v neděli osobní vlaky sestavovány na délku 60 náprav (max. přípustná délka osobních vlaků).
Koncem června zavedeny zvláštní vlaky na všesokolský slet v Praze.

1949

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
V tomto roce bylo dokončeno a zapojeno staniční rozhlasové zařízení.

100 let trati Hulín – Bystřice pod Hostýnem:
11. IV. ukončena generální oprava staniční budovy Holešov i s krytým nástupištěm.

neznámý zdroj:
Pan Milevský ve funkci přednosty ž.st. Holešov nahrazen p. Konvičným.

Od 10. IV. do 2. X. zaveden východoevropský čas.
V únoru proběhla reorganizace traťových stavebních správ. T.s.s. byla zřízena též v Hulíně, zrušen odbor údržby dráhy v Kroměříži.
19. I. bylo zapojeno nové selektorové spojení Kojetín – Valašské Meziříčí číslo 26690.
5. IV. v dopravní kanceláři v Hulíně postavena budka pro staniční rozhlas. Z tohoto se hrávala i hudba.
12. V. v Hulíně zavedena nová čekárna pro nekuřáky na jižní straně budovy s vchodem ze zadního vestibulu.
16. – 30. VI. provedena obnova levé traťové koleje Říkovice – Hulín.
24. VI. předáno do činnosti samočinné zabezpečovací zařízení na přejezdu "smrti" v km 14,775 (systém Frýba). Bylo také jednáno o výstavbě nadjezdu místo přejezdu. (zdroj: Kronika města Hulína).
25. VIII. – 13. IX. byla důkladně opravena hulínská kolejová váha.
28. – 30. IX. provedena výměna štěrkového lože trati Hulín – Tlumačov.
15. XI. zrušena pošta a telegrafní úřad Hulín I (ve výpravní budově).

V rámci nové organizace ČSD bylo přeměněno provozní ředitelství ČSD v Olomouci na oblastní ředitelství ČSD pro celou zemi Moravskoslezskou. Týmž dnem vstoupil v platnost provozní úsek v Přerově, pod nějž spadá i Hulín. V Brně vznikla expozitura OŘ (z publikace Střední dráha 1963 – 1983, v 100 let Moravské západní dráhy uvedeno 1.II.1950).
V tomto roce bylo zrušeno zemské státní zřízení, zavedeny kraje. Okres Kroměříž začleněn do Gottwaldovského kraje.

1950

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:
"Stále vzrůstající nároky na dopravu vynutily si dát návrh na stavbu koleje č. 9. Byla přislíbena na rok 1951."

Různé zdroje:
V Holešově byla přestavena k přízemní části budovy další část. Byla postavena kolej č. 6b.
15. I. byla v Hulíně zřízena hlídková služba stanice ochranné stráže ČSD o 10 členech.
V lednu a únoru provedena adaptace místností bývalého poštovního úřadu v břeclavském křídle hulínské budovy. U nástupiště I. zřízena prostorná služební místnost pro tranzitéry a zapisovače vozů, u nástupiště II. zřízena kancelář pro stanici ochranné stráže. Dřívější kancelář vozové služby v zadním vestibulu byla přidělena ochranné stráži jako strážnice. Funguje od 11. II.
V Hulíně byly zrušeny sklady a kuchyň pod budovou, zrušena restaurace I., II. a III. třídy. Kuchyň se postavila v přízemí, sklady se daly do bývalé obytné budovy (dnešní tzv. administrativy).
10. III. byl v Hulíně v dopravní kanceláři dán do provozu nový přepojovač hulínské hlavní účastnické stanice státního telefonu č. 9, do něhož jsou zapojeny odbočky jako výpravna zboží, vozová služba, traťová stavební správa, veřejná telefonní hovorna.
15. III. aktivován v Hulíně v dopravní kanceláři nový dvoudílný stolní zapojovač TESLA. Tímto dnem zmizely ze stěn všechny nástěnné telefonní přístroje.
12. XII. na I., II. nástupišti a v místnostech přijímací budovy Hulín dodány elektrické hodiny na jednotný čas.
12. – 24. IV. se konala výluka staničních kolejí v Hulíně 6, 8, 10, 12, 14 za účelem rekonstrukce a pro vložení výhybky č. 49 a/b, z níž bude odbočovat vlečka MEZ.
6. – 22. VI. byl zaveden za účelem novopokládky jednokolejný provoz v trati Říkovice – Hulín (po pravé koleji).
6. VII. a 15. IX. dány do provozu 2. a 1. kolej MEZ.
1. VIII. zrušena telegrafní služba v Tlumačově a Říkovicích a převedena do Hulína.

V tomto roce vyměřena stavba vlečky Benzina odbočující z žst. Osíčko. Tato měla původně vést kvůli utajení z Kunovic-Loučky, ale pro náročnost stavby byl plán změněn. (P. Holotík, výpravčí Osíčko)

14. V. byly s novým JŘ zavedeny v trati Místek – Kojetín motorové rychlíky MR 281/282.
Zřejmě v tomto roce došlo k přejmenování funkce pan přednosta na soudruh náčelník (100 let moravské západní dráhy).

1951

Ve Valašském Meziříčí dokončena automatická telefonní ústředna (ATÚ) a svážný pahrbek se zabezpečovacím zařízením spádoviště.
V Bystřici pod Hostýnem byla pro Impregnu zakoupena další lokomotiva a remíza rozšířena o dvě stání.
Na místě bývalé Hřibovy pily v Bystřici p. H. postavila Ligna Praha skladiště nábytku. Současně byla z koleje 7. vlastní vlečka.
Byla provedena generální oprava zastávky Dobrotice.
P. Jan Pantoch, náčelník žst. Hulín, byl vystřídán p. Josefem Hyánkem – substitutem.
V Hulíně odchází p. Kryl do funkce předsedy národního výboru.
Na stavědlech 1 a 3 v Hulíně byly instalovány otočné světlomety, v květnu začala výstavba nové čerpací stanice na rybníku Žabínku.
28. VI. dokončeno zábradlí podchodu pod nádražím v Hulíně.
Tohoto roku má Hulín 99 zaměstnanců.
Byla postavena vlečka Benziny v Osíčku.

1952

Byla postavena teplárenská kolej vlečky TON v Holešově.
V Hulíně po substitutovi Hyánkovi nastoupil na místo náčelníka stanice Karel Konvičný.
14.VIII. došlo k požáru skladiště a dvou vozů. (kde to bylo?)
Kroměřížská výtopna obsluhovala zborovickou trať lokomotivami 310.0, 354.1, 434.2.

pozn. p. Šmída Byla zrušena nákladiště v Postoupkách a Bezměrově (podle jiných zdrojů 1956 nebo 1957, podle Dodatku D105 byly ještě 1962 uvedeny jako nz, oprava na „z“ asi v roce 1965).

Byla provedena územní a správní reorganizace železnic podle odborníků ze Sovětského svazu. Byly vytvořeny dráhy se správami drah a menší oddělení drah. Na Moravě působily Ostravská dráha (až po Žilinu) a Bratislavská dráha (až po Jihlavu). Na Ferdinandce bylo dělení za Starým Městem směrem k Břeclavi. Ostravská dráha má sídlo v Olomouci.
Trať Kojetín – Valašské Meziříčí patří pod Ostravskou dráhu, oddělení dráhy Přerov.
Služba vozového hospodářství přestala podléhat stanicím a spadat začala pod pod výtopny.
Výtopna Hulín patří i nadále pod výtopnu Přerov.

1953

V Holešově se stala nehoda: při křižování vlak 901 vjel na 2. kolej obsazenou vlakem 902. Službu měli výhybkáři Sehnálek a Baďura. Lokomotivy po nárazu byly zvednuty tak, že se pod nimi dalo projít.Po této nehodě byly klíče od výměn přemístěny ze stavědel do dopravní kanceláře.
V Holešově postavena městská teplárna, pro kterou začalo přicházet uhlí na vlečku TON.

Kronika obce Zdounky:
Veřejná doprava je omezena na 1 dopolední vlak. Je stále voláno po rozšíření nádraží, rozhojnění kolejí a jejich prodloužení. Dále pak o zvětšení nákladní rampy a čekárny pro cestující, která nestačí rannímu návalu cestujících.
Dráha převeze průměrně 55 vagónů cukrovky, 36 vagónů cukrovarnických řízků, 5 vagónů cihel denně mimo leden a únor. 2 vozy kamene pro silnice, celkem 300 vozů hnojiva, 500 vozů obilí, 100 vozů brambor, 50 vozů slámy a sena, 1 vůz uhlí denně, 25 vozů dobytka měsíčně a neplánovaných 40 vozů měsíčně. Dále 8 vozů dřeva z pily a 22 – 30 vozů ze státních lesů měsíčně. Ostatní podniky průměrně 260 vozů / měsíc. Nynější stanice svým vybavením naprosto nestačí k zvládnutí zvýšené dopravy.

1954

Střední dráha 1963 – 1983:
V polovině roku služba vozového hospodářství přestala poléhat výtopnám a vytvořila vlastní jednotku – vozová depa.

13. III. požár strážního domku (nevíme kterého).

1955

různé poznámky:
V Holešově z funkce náčelníka stanice uvolněn p. Konvičný (zřejmě do Hulína) a nastoupil substitut p. Hyánek.
Byly zde postaveny nové budovy stavědel.
V Bystřici postavena kolej č. 9 pro traťmistra.
V Hulíně zvýšen nadjezd kroměřížské trati nad hlavní o 50 cm kvůli nevyhovujícímu průjezdnému průřezu. Při výměně mostu se převrátil parní kolejový jeřáb depa Přerov.
Od 22. V. s novými jízdními řády platí i nové dopravní předpisy s těmito zásadními změnami:
- na jednokolejných tratích se zavádí telefonická nabídka a přijetí, telefonická odhláška zůstává.
- ruší se zvonkové návěsti a zavádí se hlášení předvídaného odjezdu traťovým stanovištím a závorářům
- ruší se dirigované trati a zavádí se na nich doprava podle rozkazu 5 G 000 (nebo 56 000?). Z toho vyplývá, že ve Zborovicích a Zdounkách je výpravčí vlaků, stanice ale zůstávají bez vjezdových návěstidel, pouze s lichoběžníkovými tabulkami. Vjezd se dovoluje návěstí "vpřed" dávanou žlutým praporkem od lichoběžníkové tabulky na rozkaz výpravčího. (podle předpisů však nebyly dirigované trati rušeny – nutno dohledat zdroj)

1956

1. VI. zavedena 46 hodinová pracovní doba, závody pracují v sobotu do 12 hodin.
Rekonstrukce stanice Osíčko – zrušení odklonu osy, dostavba vlečky Benzina, instalace skupinových odjezdových návěstidel. Ústřední stavědlo bylo umístěno v dřevěné budce mezi vchody do dopravní kanceláře a čekárny.
Uzavřena smlouva o nájmu prostor ve stanici Osíčko pro zřízení složiště uhlí pro Gottwaldovské uhelné sklady, zřízení oplocení, domku s kanceláří, šatnou a WC a přístavku pro vozovou mostní váhu. Stavba měla být dokončena do roku 1958. Dosud se uhlí vydávalo přímo z vagónů, případně dováženo do skladu ve Všechovicích.

1957

Stanice Všetuly změněna na zastávku a nákladiště (asi v červnu). Místo náčelníka zavedena funkce vedoucího zastávky s účetním oprávněním (náčelníci na malých stanicích většinou vedli osobně hlavní pokladnu). Poslední náčelník stanice byl p. František Šín, před ním p. František Kouřil. Krycí návěstidla i nadále obsluhoval vlakvedoucí nákladních vlaků (3 páry vlaků).

V Hulíně po panu Konvičném jmenován p. J. Hartl.
4. X. hořela střecha hulínského skladiště.
V tomto roce zřízeno v Hulíně středisko učňů. Je bez zázemí, pouze využívá školní místnost (v přízemí administrativní budovy, samostatný vchod na straně k výpravní budově, fungovalo ještě v roce 1959).

V Bystřici pod Hostýnem závod TON zakoupil novou lokomotivou BN 60.

1958

Dne 20. prosince 1958 odvezly stroje 556.0338 a 556.020 z depa Přerov z Kojetína do Ostravy vlak o 121 vozech a hmotnosti 8 272 tun (v úseku Přerov – Hranice na Moravě s pomocí postrkového stroje 556.0155. Jednalo se o nejtěžší nákladní vlak sestavený u ČSD.

1959

V Holešově proběhla rekonstrukce vlečky TON, nová vlečka byla zapojena přes anglickou výhybku. Zapojena kolej č. 4a a 6. Uhelné sklady přemístěny ke koleji č. 4a. Bylo zapojeno nové zabezpečovací zařízení. Sběrné zámky na nových stavědlech byly elektricky závislé na dopravní kanceláři hradlovým přístrojem. (V dopravní kanceláři byl řídící přístroj bez kolejového reliéfu, jen se šesti návěstními hradly pro vjezdy na jednotlivé koleje. Výpravčí uvolnil hradlo, výhybkář (signalista) uzamkl výměny do sběrného zámku a s výsledným klíčem uvolnil patřičnou páku vjezdového návěstidla.)

1960

Do Valašského Meziříčí přijel první elektrický vlak.

V Holešově zrušena krajní kolej ZZN.

Zrušen okres Holešovský a sloučen s okresem Kroměřížským.

1961

Byl vystěhován strážní domek v Holešově na bystřickém zhlaví a zbourán (naproti dnešnímu stanovišti I).

V Hulíně při přestavování Pn vlaku s cisternami s benzínem pro Osíčko z koleje 2 na 13 srážka s místním posunem u dopravní kanceláře. Benzín vytékal směrem k hotelu Centrál, přilehlá ulice byla evakuována. Vina výpravčí a vedoucí posunu. (Stejná nehoda je popsána v roce 1962).

Pro TON v Bystřici pod Hostýnem zakoupena nová lokomotiva T211.0820.

V Dobroticích zrušeno nákladiště.

Výtopna Hulín přešla pod Břeclav.

1962

1. III. vstoupil v platnost nový dopravní předpis D2. Byl zrušen dosavadní způsob překládání křižování na jednokolejných tratích (písemným rozkazem), opět se zavádí trati se zjednodušeným řízením provozu (dirigované trati), ruší se rozkaz 5G000 (nebo 56000?), ve Zdounkách a Zborovicích se ruší výpravčí.

V říjnu 1962 vykolejily v Hulíně cisternové vozy s benzínem, po dobu několika dnů byl ve stanici mimořádný režim, parní vlaky byly tehdy přetahovány motorovou trakcí (stejná nehoda je popsána v r. 1961).

1963

Další reorganizace železnic – vznikly čtyři dráhy: Východní, Střední, Severozápadní a Severovýchodní. Trať Kojetín – Valašské Meziříčí (mimo), Kroměříž – Zborovice, trať Přerov (mimo) – Břeclav a trať Přerov (mimo) – Brno byly začleněny do provozního oddílu Brno, trať Hranice na Moravě – Horní Lideč do PO Přerov, trať Val. Meziříčí (mimo) – Ostrava do PO Ostrava.

V Třeběticích zrušena manipulační kolej a krycí návěstidla. Oddílová návěstidla zůstala. generální oprava budovy, zrušeno nákladiště (Zdroj Jarní Vendelín – zpravodaj obce Třebětice 1/2012).

1964

Podle fotografií sněhová kalamita, uvázlý vlak na Marsu.

Do funkce náčelníka stanice Holešov přišel p. Polášek.

V Hulíně bylo vjezdové návěstidlo od Přerova nahrazeno světelným. Provedena výměna mostní kolejové konstrukce v km 16,2. 26. IV. hořela v Hulíně střecha stavědla St 1 (na přerovském zhlaví), 26. VI. hořelo vojenské auto, které bylo součástí transportu.

Personální obsazení žst. Kroměříž: náčelník stanice (Obdržálek František), dozorčí provozu, 4 výpravčí, hlavní pokladník, vedoucí personálního oddělení, materialistka, 6 dozorců výhybek, 3 výhybkáři, 3 vedoucí posunu, 4 posunovači, 2 operátorky, 3 osobní pokladníci, 1 zavazadlový a spěšninový pokladník, 1 samostatná komerční pracovnice, 2 skladníci vozových zásilek, 2 vozoví tranzitéři, 3 skladníci přepravy zavazadel a spěšnin, 3 staniční dělníci, 2 vrátné, 1 skladmistr Střediska soustředěné nakládky a vykládky, 2 pracovníci kulturního střediska, 3 závoráři Zv 6, 6 hláskařů, 1 pracovnice nocležny, 2 uklízečky, 2 střídači přepravy.
Pro osobní vlaky přišly starší vozy Bai (za dřevěné vozy Be).

1. VI. vstoupil v platnost Společný park nákladních vozů OPW (socialistických států – zvýhodněné sazby za průvozy, za použití cizích vozů se počítaly poplatky za pobyt jako u vlastních vozů,...)

1965

Ve Všetulích byly zrušeny závory a závorář, bylo aktivováno VÚD.

Závory na přejezdu 40,517 (mez i Loukovem a Osíčkem) byly nahrazeny výstražnými kříži. (podle dodatku k NP a DP zrušen úplně zároveň s přejezdem 41,790 – na bystřickém zhlaví žst Osíčko)

Pro špatný nevyhovující stav výpravní budovy v Bystřici pod Hostýnem byla navržena generální oprava.

25. V. zrušeno hradlo Skaštice na 1. traťové koleji trati Hulín – Říkovice. Hradlo Břest vybaveno stavěním pro obě koleje.

zápisky p. Šmída
V Kroměříži celý rok probíhala výstavba elektromechanického zabezpečovacího zařízení, včetně ústředního stavění výměn ze St 1 a St 2. Dosud zde byly uzamykatelné ručně stavěné výměny a nezávislá jednoramenná vjezdová návěstidla. Od prosince již zabezpečovací zařízení funguje se světelnými vjezdovými a odjezdovými návěstidly, rychlost přes stanici se zvyšuje z 30 na 60 km/h přímým směrem a na 40 km/h odbočkou.
Zároveň byla dána do provozu světelná návěstidla v Kojetíně na chropyňském a kroměřížském zhlaví.
Pokračuje výstavba traťového zabezpečovacího zařízení Kojetín – Hulín.
V Kroměříži byla plynárna napojena na dálkový plynovod a přestala vyrábět plyn a expedovat dehet. Poté byla zrušena vlečka z koleje 7c – plynárenské, zrušena brána mezi vodárnou a remisí a přejezd přes silnici. Dále byla prodloužena 10. kolej s čelní rampou přeložením výhybky až za přejezd u St 1. kolej (dříve dlouhá na jeden podvozkový vůz – cca 20 m) je určena pro nakládku vojenské techniky.

Zrušeno telegrafní spojení na všech tratích ČSD.

1966

V Hulíně po p. Hartlovi jmenován náčelníkem p. Josef Vytřískal.

Proběhla obnova 1. traťové koleje Říkovice – Hulín, byly provedeny úpravy zabezpečovacího zařízení stanice. Byla provedena úprava směru a výšky 1. a 2. koleje mezi Hulínem a Tlumačovem.

Časopis Železničář:
V Hulíně 1. I. založena Traťová strojní stanice odčleněním od TSS Olomouc. Z Olomouce převzaty stavební vlaky č. 13 a 22, z Bratislavské dráhy stavební vlaky č. 11 a 12. TSS přičleněny montážní základna a mechanizační středisko.

V Holešově po p. Poláškovi nastoupil místo náčelníka stanice p. Miroslav Volánek.

V březnu uvedeno do činnosti releové poloautomatické zabezpečovací zařízení Hulín – Kroměříž. Hláska Bílany změněna na hradlo, závory přes státní silnici Hulín – Kroměříž změněny na VÚD. Přejezdové zabezpečovací zařízení typu Frýba na přejezdu 13,945 (silnice Hulín – Přerov) vyměněno za typ VÚD s kontrolou na Bílanech.

Zápisky p. Šmída:
V Kroměříži zahájena stavba nové administrativní a sociální budovy (mezi výpravní budovou a depem). Dále zrušena skládka uhelných skladů a zřízena vlečka US v Kotojedech – využito přebudované vlečky cukrovaru Kvasice. Pro obsluhu vlečky zavedeny v GVD od 30.V. vlečkové vlaky K1 – K4.
Lokomotivní depo Valašské Meziříčí nasazuje místo lokomotiv 464.0 silnější lokomotivy 477.0 a všechny vlaky jsou sestaveny ze čtyř vozů Bai a jednoho dvounápravového služebního vozu. Dosud byly vlaky směskou různorodých dvou a čtyřosých vozů – viz foto.
Od 1.IX. zavedena 44 hodinová pracovní doba, t. j. jednou za dva týdny sobota volná. Z toho vyplývají mírné zmatky v dopravě (nástupy čet).

1967

Zápisky p. Šmída:
Na hláskách Postoupky a Bezměrov aktivována světelná návěstidla a mezi stanicemi Kroměříž a Kojetín uvedeno do činnosti reléové traťové zabezpečení. Zabezpečovací vedení nebylo vytvořeno, hradlové přístroje jsou propojeny na hláskovém telefonním spojení s pomocí dekodérů. Zároveň sneseny vykládkové koleje v obou nákladištích, naposled sloužící pro nakládku řepy a vykládku řepných řízků (podle D105 do r. 1972 uvedeno telefonické dorozumívání, v dodatku RPB až 1975).
V Kroměříži dána do provozu nová administrativní budova vč. malé kotelny pro ústřední topení budovy, v budoucnu se počítá i s vytápěním výpravní budovy.
Prodloužením vlečky cukrovaru vznikla nová vlečka "Benzina Brno" ke stáčení mazutu pro teplárnu podniku PAL MAGNETON.

V Rajnochovicích byla postavena nová staniční budova na druhé straně dráhy a přejezdu.

V Hlinsku bylo postaveno nové sociální zařízení pro zaměstnance i veřejnost.

V Bystřici byla 9. kolej pro účely traťmistra upravena na nakládkovou a vykládkovou, pro traťmistra byla určena kolej č. 7.

Z 10. na 11. XI. prakticky o půlnoci došlo v husté mlze v Hulíně k najetí Pn s lok. T679.1 od Břeclavi do Přerova se soupravou cisteren s mazutem z Hodonína) na Mn vlak manipulující ve stanici. Několik vozů Mn i Pn vlaku bylo zničeno, později byly tyto vozy utopeny v bažině (kalový rybník bývalé plynárny) u Pilany (v oblouku holešovského zhlaví). Lok. T679.1 se postavila takřka na zadní. Příčinou bylo projetí vjezdového návěstidla. Strojvedoucí odsouzen k nepodmíněnému trestu (amnestován byl po zvolení gen. Svobody presidentem ČSR) – viz ale rok 1972

1968

V Bystřici pod Hostýnem bylo místo generální opravy budovy rozhodnuto o jejím zrušení a postavení nové. Se stavbou se započalo 5. III. (firma OSP Kroměříž).

Pamětní kniha stanice Hulín: 16. XII. byla aktivována světelná návěstidla vjezdová od Kroměříže, odjezdová do Kroměříže a Přerova a světelná seřaďovací návěstidla Se 1 a Se 2. Poloautoblok Hulín – Kroměříž nebyl dosud dán do provozu, na St 1 proto zavedeni pomocní výpravčí pro stavění vlakových cest.

1969

Náčelník stanice Hulín p. Vytřískal nahrazen p. Vladislavem Šebestíkem.

Byla provedena rekonstrukce vlečky TON v Bystřici pod Host. V první etapě bylo postaveno kolejiště v závodě, v druhé upraveno odevzdávkové místo. Rekonstrukcí byla vlečka zkrácena a byl odstraněn malý oblouk kolem dřevařské školy.

Do Kroměříže dodán nový dálnopisný přístroj RFT. Připojen na dálnopisnou ústřednu Přerov. Stanice doručuje dálnopisy i pro Zdounky (tam dosud sloužil náčelník stanice).

1970

Zima 1969/70 se projevila velmi krutě, na "Marsu" za Bystřicí pod Host. uvázl osobní vlak a následně i pomocný stroj. Vlak byl vyproštěn teprve druhý den s pomocí vojska. Cestující byli odváženi na sáních.
Pro traťmistrovský okrsek Holešov zakoupen MUV-69.
V Bystřici pod Hostýnem aktivováno zabezpečovací zařízení v nové dopravní kanceláři (dosud byla dopravní kancelář na St 1, kde se také prodávaly v noci jízdenky (čekárna, osobní pokladny a ostatní kanceláře byly ve staré budově). Byla zřízena elektrická závislost sběrného zámku na St 1.
Do zastávky Hlinsko zaveden vodovod.
Poslední nájemník opustil strážní domek (č. 23) a ten zůstal prázdný.
24. února (května?) byla slavnostně předána nová budova v Bystřici.
1. VII. byly zrušeny závory 22,146 (ve Všetulích do Zahnašovic) a nahrazeny VÚD, současně byli zrušeni závoráři ve Všetulích (zůstala zde jen samostatná komerční pracovnice).

1971

Staniční kronika stanice Hulín: Parní trakce u nákladních vlaků na trati Hulín – Kojetín a Valašské Meziříčí – Hulín skončila. Rovněž osobní vlaky jsou vedeny v motorové trakci.

Ve Všetulích při posunu vykolejení lok. T478.2080 podvozkem a nápravou služebního vozu na výhybce. Stalo se ve 2.55 (neznámého data). Po této nehodě (možná v souvislosti s ní) byla zrušena hláska Třebětice, hláskaři převedeni do Všetul. Všetulská krycí návěstidla změněna na oddílová, postaven nový stavěcí kozlík (kvůli rozdílným závislostem).(Ale 1. 6. vyšel Obsluhovací řád pro nákladiště Všetuly, Hlinsko, Rajnochovice, kde jsou ve Všetulích uvedena jen krycí náv.)

Zápisky p. Šmída:
Po řepné kampani 1970/71 zrušen cukrovar Kroměříž, vlečku převzala Benzina pro stáčení mazutu. Benzina odkoupila i lokomotivu T211.0.
Zrušena vlečka cukrovaru ve Zborovicích. Závod Pilana (od r. 1949 v bývalém cukrovaru) vlečku nechce.

1972

20. (nebo 18.) února uvázl na "Marsu" osobní vlak (lok. T478.1), vyproštěn byl za tři dny "tryskáčem".

V Holešově byla postavena kolej 6a. Bylo zrušeno závorářské stanoviště 19 (u martinického přejezdu) a závory na přejezdech 24,263, 24,692 (obsluhované St 1) a 25,269, 25,439, 25,824 (obsluhované Zv 19). Tyto přejezdy vybaveny VÚD v soustavě ojedinělé v síti ČSD, kdy pět za sebou jsoucích přejezdů má navzájem různě se překrývající ovládací obvody. Dosud se podařilo zapojit s úspěchem nejvíce tři takové přejezdy.
Byla provedena rekonstrukce vlečky Cukrovar Všetuly.

V depu Valašské Meziříčí byl ukončen parní provoz (viz ale rok 1973). Z 10. a 11. XI. prakticky o půlnoci došlo v Hulíně k najetí vlaku Pn s lok. T679.1 od Břeclavi se soupravou cisteren (s mazutem z Hodonína) na manipulační vlak. Několik vozů obou vlaků bylo zničeno. Později byly tyto vozy "pohřbeny" v bývalém odkalovacím rybníčku plynárny u holešovského zhlaví. Lok. T 679.1. stála takřka svisle vzhůru. Příčinou bylo projetí vjezdového (mechanického) návěstidla za silné mlhy. Strojvedoucí byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. viz ale rok 1967.

Zápisky p. Šmída: Závory na přejezdu 9,075 nahrazeny VÚD.

1973

Vojtěch Kopřiva (výpravčí žst Holešov a Bystřice p. H., železniční historik):
Dne 30. VI. lokomotivou 556.0437 byl ukončen parní provoz vlaky 64413/64414 na trati Hulín – Valašské Meziříčí.
V říjnu byla zakoupena pro JMDZ v Bystřici rumunská lokomotiva LDH 70-414 (později označená 748.471, nebo nesprávně 747.471). Jednalo se o první stroj tohoto typu dodaný do ČSSR.

V žst. Osíčko 18.III. od jiskry lokomotivy zapáleno skladiště zboží u koleje č. 2. Shořelo do základu.

1974

14. I. skončil parní provoz na vlečce JMDZ v Bystřici pod Hostýnem.

Na vlečce Cukrovar Všetuly byl ukončen provoz parní lokomotivou a prováděl se motorovou.

Josef Kotásek vystřídal náčelníka v Hulíně p. Šebestíka.

27. XI. v Hlinsku p. Host. byla mechanická návěstidla vyměněna za světelná.

1975

15. VIII. bylo ve Valašské Meziříčí zapojeno releové zabezpečovací zařízení v ceně asi 13 milionů Kč.

Zápisky p. Šmída:
1. IX. byly některé vlaky (jeden oběh) nahrazen soupravou T444.1 + 3 Bai. Vozba M131.1 a jejich přípojnými vozy byla již nemožná pro jejich zchátralý a velmi poruchový stav.
Stav Blm v Kroměříži v roce 1975:
3 Blm rok výroby 1933, 3 Blm z roku 1935, 3 Blm z roku 1937,
6 Blm z roku 1950, 1 Blm z roku 1951, 4 Blm z roku 1956.
Na pokrytí oběhů bylo třeba 8 vozů, které často nebylo možno vybrat. Některé vlaky proto byly redukovány na motor + vůz, byly neúnosně přeplněny, což se dále projevilo na jejich poruchovosti.

1976

Pro JMDZ v Bystřici pod Hostýnem byla zakoupena nová motorová lokomotiva a obě parní lokomotivy navrženy na zrušení (lok. 314.432 byla odkoupena ČSD pro pomník, později byla zprovozněna a dnes jezdí jako muzejní exponát v depu Ostrava).

Od 15. do 21. 6. dodány nové přípojné vozy Blm (novější značení Baafx). Bohužel nejsou k nim motorové vozy, proto se nepoužívají.

Strojová stanice Hulín (spadající pod LD Břeclav) byla dosud určena pro parní provoz, remíza v Kroměříži sloužila pro vozy M131.1 a motorové lokomotivy (střídavě T444.1, T478.2, T466.0). V tomto roce byla strojová stanice Hulín zrušena, všechna agenda převedena do Kroměříže. Příprava prostor probíhala celý rok. Část objektů patřila traťovému okrsku, proto u koleje 8 byla vybudována garáž pro traťový vozík, aby celá remíza i s přilehlou budovou připadla strojové stanici. Dále byl v září zbourán strážní domek za stavědlem 2 (tzv. Stratilovo). Stěhování ukončeno s koncem roku. Současně odešla poslední T478.2 z Kroměříže do Veselí n. M. (lokomotivy odcházely postupně do Jihlavy a Veselí n. M., jak přicházely lokomotivy T466.0). V listopadu rovněž přišel první motorový vůz M152.092 (téměř současně přišel M152.091). Bylo to 19. (a asi 22.) XI.

V Holešově při odjezdu osobního vlaku (M131.1 + Blm) ze 4. koleje (manipulační – jízda po této koleji byla nařízena pro obsazení všech dopravních kolejí jinými vlaky) se otevřely a o rampu utrhly dveře přípojného vozu. Byly naloženy na plošinu a vlak jel ihned dále.

V Osíčku proběhla rekonstrukce vlečky – odsunutí dvou odevzdávkových kolejí.

1977

V Holešově postavena remíza pro MUV na koleji 6a (kolej 6a byla kvůli stavbě zkrácena).

V Osíčku zahájena stavba reléové budovy pro reléové zabezpečovací zařízení.

1. I. začalo ověřování jednomužné obsluhy lokomotiv ve strojové stanici Kroměříž. 22. V. byla jednomužná obsluha zavedena pravidelně.

15. III. v Osíčku při posunu vlaku Mn 84015 ujely dvě cisterny. Položené zarážky v Loukově odhozeny, na "Marsu" byly vozy spatřeny pochůzkářem, jely krokem, ale nebyly dostiženy. V Bystřici pod Hostýnem položeny Schönovy sáně, rychlost vozů zde odhadnuta na 100 km/h. Vozy zastavily v Hlinsku pod Hostýnem. Podle vyprávění traťmistra se musely Schönovy saně od kolejnic odsekávat, neboť k nim byly prakticky přivařeny. (z pamětní knihy BSP Osíčko)

V Kunovicích-Loučce bylo aktivováno reléové zabezpečovací zařízení. Brzy po zapojení při odjezdu vlaku Os 3906 ze druhé koleje s lokomotivou T466.0 (strojvedoucí p. Foltýn) byla odjezdová výhybka otočena do odvratu (dnes zrušeného), lokomotiva vyjela z koleje a zůstala viset z náspu. Příčinou nehody bylo špatné zapojení zabezpečovacího zařízení.

15. VI. dodáno 6 přívěsných vozů Blm čís. 24-29039-7 až 24-29044-7 (podle zápisků p. Šmída vozy nebyly zařazovány do vlaků, protože nebyly motorové vozy. Mohlo to tedy být i v roce 1976?)

V zimě vykolejil v Holešově v "Američáku" vlak 3906, vedený lokomotivou T466.0157, na kamenech poskládaných střídavě na kolejnicích tak, že lokomotiva se rozhoupala do stran, vyjela z koleje, zastavila o břeh zářezu a otočila se a vzpříčila se v zářezu. Kabina lokomotivy byla zdemolována, strojvedoucí p. Stárek (strojová stanice Kroměříž) se však zachránil v prostoru mezi představky. (Vlakvedoucí p. Svatopluk Masař, žst. Hulín, v Holešově výpravčí p. Anna Novotná). Kameny naskládali na koleje děti, náhodou zrovna v intervalech, v nichž jedině se mohla lokomotiva rozhoupat.

19. XII. u vlaku Os 3903 v Hulíně došlo k bočnímu najetí M152.092 při odjezdu na vozy v profilu vlakové cesty. Vina služby dopravy a přepravy.

1978

V Bystřici pod Hostýnem na holešovském zhlaví nahrazeno mechanické vjezdové návěstidlo světelným.

Letos jezdily náhradou za M152.092 tyto motorové vozy: M131.1118, 263, 252, 330.

15. IX. zrušeno závorářské stanoviště Zv 6, závory v km 8,822 zrušeny i s přejezdem (bývalého cukrovaru), závory v km 8,436 opatřeny AŽD.

1. XII. v Kroměříži dán do provozu staniční rozhlas pro posun, vybudovaný současně s kabelizací trati Kroměříž – Hulín. Venkovní telefonní linky odstraněny.
V dopravní kanceláři dán dálnopisný stroj T100, starý RFT odvezen.
Ve Zborovicích zrušena kusá kolej 3a a Vk 1, výměny přečíslovány.

1979

Zápisy p. Šmída:
Dne 5. IV. vykolejil Os 3939 mezi Brankami na Moravě a Valašským Meziříčím, v sestavě M131.1118, 2 Blm (Baafx), M152.0. Přívěsy byly těžce poškozeny. Nehodu zavinil strojvedoucí vlakového motorového vozu, který s lok. M131.1118 jel 80km/h, čímž překročil jak konstrukční rychlost vozidla, tak i traťovou rychlost. (Podle pamětníků se nehoda stala na úseku s pomalou jízdou.) Zraněn vlakvedoucí a dva cestující lehce. V tom důsledku bylo zakázáno přistavovat na této trati motorové vozy M131.1 a nařízeno ponechat je jen jako zálohu pro trať do Zborovic. M131.1118 a Blm (pozdější označení Baafx - 411) zrušeny.
10. VIII. – 20. IX. obnova staničních kolejí žst. Kroměříž.
30. X. – 5. XII. obnova staničních kolejí žst. Kojetín
1. IX. nařízeno nošení ochranných příleb posunovým četám a vlakovým četám nákladních vlaků.
8. VIII. zrušena popelová jáma v 1. dopravní koleji v Kroměříži.
1. XII. Kroměříž – Zdounky zvýšena traťová rychlost na 50 km/h, zbytek zůstal 40 km/h.

1980

24. IX. v Osíčku zapojeno reléové zabezpečovací zařízení. Mezi Osíčkem a Kunovicemi-Loučkou (kde je RZZ již od roku 1977) zůstalo telefonické dorozumívání.

Ve Valašském Meziříčí zahájena radiofikace.

V Kroměříži zahájena montáž plynového kotle a ústředního topení výpravní budovy.

Depo Valašské Meziříčí nasadilo lokomotivy T478.3 místo T478.1.

28. VIII. koordinační porada na okresním národním výboru o trati Kroměříž – Zborovice. ČSAD navrhlo dopravu zrušit.

3. a 4. X. oslavy Dne železničářů a oslavy 100 let trati Hulín – Kroměříž (parní lok. 354.1).

1981

V polovině ledna napadlo mnoho sněhu, takže úseky Bystřice pod Host. – Osíčko a Osíčko – Kunovice–Loučka byly neprůjezdné. Byly nasazeny frézy.

Na osíčském zhlaví Bystřice pod Hostýnem nahrazeno vjezdové návěstidlo světelným.

1. V. v žst. Kroměříž náčelník Oldřich Štěrba (dosud náčelník v Říkovicích), dosavadní náčelník Josef Holoubek odešel do důchodu.

V květnu zrušeno kolejové křížení mezi 3. a 5. kolejí na hulínském zhlaví žst. Kroměříž a rozděleno na dvě jednoduché spojky (v počátcích provozu Kroměřížských drah byly v témže místě dvě jednoduché kolejové spojky nahrazeny kolejovým křížením).

31. V. znovuzaveden manipulační nákladní vlak s přepravou cestujících (asi do Zborovic). Os 3107, 3114, 3902 a 3904 nahrazeny klasické soupravy motorovými vozy M152.0 + 2 Blm.

Dále byly zavedeny spěšné vlaky Sp 1195 v pátek Brno hl. n. – Český Těšín a Sp 1196 v neděli zpět, motorové vozy M286.0 a dva vozy Balm. 31. V. uvedeno do provozu nové autobusové nádraží v Kroměříži. (Zatím bez budovy, ta má být do 5 let.)

Od 7. IX. do 10. XII. nepřetržitá výluka koleje Kroměříž – Hulín, zvedání nadjezdu nad Severní drahou o 90 cm kvůli elektrifikaci (most byl v historii dráhy zvednut již nejméně potřetí)

1982

Záznamy p. Kopřivy:
18. IX. proběhly oslavy 100 let trati Hulín – Bystřice pod Hostýnem. Byl vypraven historický vlak s parní lokomotivou 423.041 a pěti vozy.
20. XII. bylo aktivováno releové zabezpečovací zařízení v Třeběticích, kde byla vybudována výhybna. Hláska Všetuly byla zrušena, mezi Hulínem – Třeběticemi a Holešovem je releové traťové poloautomatické zabezpečovací zařízení.
V Holešově je aktivováno "releové elektromechanické zabezpečovací zařízení", spočívající v převedení dosavadních závislostí výměnových klíčů – sběrného (ústředního) zámku – vjezdového návěstidla a řídícího přístoje výpravčího do releové podoby. Výměnové klíče jsou drženy elektromagnetickými zámky, závěr vlakové cesty a stavění návěstidel provádí výpravčí. Současně byla instalována odjezdová skupinová návěstidla s indikátory, byly postaveny osvětlovací věže.
Ve Všetulích postavena dvě pomocná stavědla s elektromagnetickými zámky od výhybek a výkolejky. Klíč od PSt má v úschově výpravčí Holešov a Hulín.

5. až 7. IV. byly předány železniční stanice Zdounky a Zborovice náčelníkovi žst. Kroměříž. Poslední náčelník žst. Zdounky (pod nějž patřily i Zborovice) p. Jaroslav Berka odešel vykonávat funkci předsedy národního výboru ve Zdounkách.

V prosinci v Kroměříži připojena výpravní budova na ústřední topení.

17. XII. slavnostním vlakem s lok. E499.0008 zahájen elektrický provoz v trati Říkovice – Hulín (el. provoz Přerov – Říkovice 26. V. 1981).

1983

Do Zborovic byla znovuobnovena nákladní doprava (pro Nářadí Zborovice).

V květnu v Kroměříži byla přestavěna část skladiště na sociální místnosti a kancelář skladmistra SNV (stanice soustředěné nakládky a vykládky).

Strojová stanice Kroměříž dostala M240.0 a 2 Bai, motorový vůz se však neosvědčil, jezdil asi 3 měsíce a byl odeslán pryč.

ČSD se staly od 1. III. členem sdružení FIP.

1984

Od nového jízdního řádu byly zrušeny nákladní vlaky s přepravou cestujících do Zborovic.

Dne 1. XII. na přejezdu v km 3,8 střetnutí Mn 84576 s autojeřábem. Doprava byla přerušena na 48 hodin, lokomotiva T466.096 a dvě cisterny vykolejily.

1985

V lednu a únoru přešly dvě vlny mrazů -25 až -31°C.

29. III. byl zahájen elektrický provoz na trati Přerov – Břeclav.

V červnu byla uvedena do provozu vlečka Státních lesů ve Zdounkách, byla zahájena obnova přípojové koleje ZNZ v Kroměříži vložením křižovatkové výhybky č. 4.

Bylo zahájeno jednání o zřízení vlečky PAL Magneton v Kroměříži.

Byla zahájena dodávka 25t jeřábu pro SNV Kroměříž.

Byla omítnuta budova žst. Osíčko.

Zbourána ruina strážního domku č. 20 (Dobrotice u nadjezdu) - možná byl zbourán 1986

1986

Zahájen provoz nové železniční lékařské stanice v Hulíně (naproti nádraží vedle Pilany)

Komponenty pro mostní 25 t jeřáb z Kroměříže odvezeny do Klatov, poněvadž není hotova projektová příprava.

1987

V lednu a únoru opět silné mrazy, vánice. 15. I. úplně zastavena nákladní doprava v síti ČSD. Na vedení motorových vlaků nasazena lokomotivy T466.0, Hulín – Říkovice a Hulín – Třebětice jezdí sněhová fréza. Mrazy povolily koncem února, ale mrzlo stále až do konce března.

2. II. na martinickém přejezdu v Holešově se střetl nákladní vůz TATRA s osobním vlakem 3109. Škoda asi 200 000 Kč.

Proběhla příprava a jednání o rozšíření Hulínské ulice a rozšíření přejezdu 9,965 (Kroměříž).

V říjnu byla zrušena dvojitá kolejová spojka v Kojetíně na přerovském zhlaví a nahrazena dvěma jednuduchými spojkami.

V listopadu v Kroměříži napojeny motorová remiza a garáž T.O. na ústřední topení. Připravuje se také napojení St 2, proto se kolej 7d zkracuje o 25 m.

Od nového GVD byla přečíslována hnací vozidla.

1988

Zima byla velmi mírná, náročné přípravy před zimou se minuly účinkem.

1. II. vstoupily v platnost nové nákladní listy a s nimi šestimístná čísla stanic (přidáním šesté kontrolní číslice).

Od ledna do června uzavřen přejezd 9,965 v Kroměříži na Hulínské ulici pro rekonstrukci vozovky.

9. III. byla zbourána vodárenská věž ve strojové stanici v Kroměříži, kvůli rozšíření křižovatky a chodníků Hulínské a nádražní ulice, posunuta zeď za rotundou.

V dubnu v Kroměříži připojeno St 2 na ústřední topení, probíhá rekonstrukce výhybek kojetínského zhlaví.

14. IV. v Kroměříži při posunu na zborovském zhlaví ve 12.35 hod vzňala se lok. T466.098. K uhašení povolán veřejný požární sbor.

Na dvě lokomotivy T466.0 v Kroměříži byly instalovány radiostanice.

Byla provedena oprava fasády výpravní budovy v Kroměříži, opraven služební domek v Bezměrově.

22. XII. bylo zapojeno nové stavědlo hlásky Dobrotice: mechanická návěstidla byla nahrazena elektrickými. Závislost místních závor (zamykaných a klíč držen v stavěcím kozlíku pomocí zástrčkového zámku) byla zajištěna elektromagnetickým zámkem.

Náčelník stanice Hulín p. Kotásek (od r.1974) odešel do důchodu, nastoupil za něj dosavadní dopravní náměstek Antonín Kučera.

1989

V Dobroticích zaveden vodovod a ústřední plynové topení.

Náčelník stanice Holešov p. Ladislav Krejčí odešel do důchodu, nastoupil za něj p. Jan Bortel.

Náčelník stanice Hulín p. Antonín Kučera se vrátil na místo náměstka, nastoupil za něj p. Zdeněk Kubík.

Náčelník stanice Kojetín p. Vlad. Šilhák předal úřad p. Petru Čechovi.

V Kojetíně byla zbourána stará remíza s jedním stáním (naproti St 1).

Mezi stanicemi Bystřice p. H. a Osíčko byl snesen starý nadjezd nad tratí v km 38,140.

V Kroměříži odstraněn portálový jeřáb fy FERONA nad 9. a 11. kolejí.

Traťová rychlost Kroměříž – Zdounky zvýšena na 60 km/h.

Po "revolučních" událostech v listopadu houfně zmizely iniciativou zaměstnanců rudé hvězdy z nádraží a lokomotiv.

1990

V Holešově byly upraveny služební místnosti: podlaha dopravní kanceláře vydlážděna, dálnopis se z místnosti telefonní ústředny přestěhoval do dopravní kanceláře, vyměněny kanceláře vozové služby a hlavní pokladny (vrátil se stav před rokem 1975). Vyměněny dveře do vestibulu, tranzita a do chodby k dopravní kanceláři. Před hlavním vchodem do budovy uděláno závětří, do veřejných prostor dodány světelné piktogramy. Byla zbořena zeď mezi sedmou kolejí a teplárenskou vlečkou.

V Dobroticích byla přes léto dána nová omítka, dokončen vodovod.

V Hulíně probíhá oprava budovy.

V Osíčku předala funkci náčelníka stanice p. Anna Novotná p. Žůrkovi. Proběhla rekonstrukce vlečky Benzina.

Ve dnech 21. – 23. IV. při návštěvě papaže Jana Pavla II. na Velehradě byla posílena osobní doprava. Byly zavedeny zvláštní spoje (i na úkor nákladní dopravy), ale zájem veřejnosti byl malý. V Hulíně stály tři nevyužité soupravy.

V noci z 24. na 25. V. se nad Moravou přehnala průtrž mračen. Poblíž zast. Police u VM (km 53,6 – 53,7) byl vodou vyplaven štěrk tak, že koleje visely ve vzduchu. Na trať bylo navezeno 10 vozů Sa štěrku. Provoz byl obnoven téhož dne odpoledne, pomalá jízda odstraněna za dva týdny.

V noci z 26. na 27. VI. při změně GVD byly přečíslovány nákladní vlaky, zavedeny nové osobní vlaky z Č. Těšína do Brna.
Na trati 330 byl zrušen rychlík Petrov, který nově jezdí po trati Přerov – Brno.

1. IX. vstoupil v platnost nový ceník jízdného a další úpravy tarifu. Byly zrušeny slevy ČSTV a ROH a zavedeny 1/4 jízdenky pro žáky, studenty a další a slevy pro důchodce (důchodci dosud jezdili za celé jízdné). Úroveň jízdného se zvýšila o 100 %.

Od 22. XII.1990 do 2. I.1991 byly zrušeny všechny nákladní vlaky na trati Kojetín – Valašské Meziříčí a Kroměříž – Zborovice kvůli malému objemu přeprav.

1991

Byly trvale zrušeny dosud pravidelné Pn vlaky Valašské Meziříčí – Hulín a zpět 64432/64433, 64434/64431.

Od začátku roku všeobecně velmi malá nakládka, např. Prefa Tovačov z cca 60 na 30 vozových jednotek denně.

Od 1. IV. se v Bystřici pod Host. zrušilo místo jednoho staničního dělníka (zůstal jeden staniční dělník ve směně).
V létě bylo zrušeno kvůli stížnostem na vysokou prašnost složiště Uhelných skladů, přestěhováno do Hlinska p. H.

Ve Valašském Meziříčí dána nová omítka výpravní budovy, přistavují se na 1 nástupišti prostory veřejných sprch. Vymaloval se vestibul a pravá čekárna.

V Osíčku dokončena rekonstrukce 5. koleje a předávkových kolejí vlečky Benziny.

V Holešově v červenci až říjnu provedena rekonstrukce vlečky TON (v měsících VII. – VIII. teplárenská, IX. – X. ostatní).
Oprava skladiště a rampy směrem k přijímací budově.

V Hulíně nová fasáda.

V Kunovicích-Loučce zrušena kolej 2a při zavádění elektrického ohřevu výměn (úspora při zrušení výh. č. 6)

V Kroměříži instalovány počítače pro výdej místenek "ARES". Probíhá rekonstrukce kotelny – výměna kotlů na koks za kotle plynové. Výměna dokončena v půli prosince.

Ve Zdounkách zřízena nocležna pro vlakovou četu a strojvedoucího posledního osobního vlaku.

1992

V Holešově v půli ledna zprovozněn v přijímací budově plynový kotel ústředního topení. Dosud byla stanice připojena na teplárnu TON. Malá čekárna pronajata nájemci restaurace p. Šíblovi. Dosud byla využívána jako kulturní místnost pro odbory a zaměstnance stanice. Do restaurace postaven z ulice samostatný vchod. Byla opravena střecha budovy, vyměněny dveře čekárny a dopravní kanceláře. V únoru udělána nová přepážka z vestibulu do tranzita. V dubnu nová podlaha v hlavní pokladně a vozové kanceláři (stará prkenná vyměněna za dlažbu). V květnu byla zbourána kolejová váha u 5. koleje, která byla asi rok předtím poškozena nárazem auta přepravce. Váha byla funkční a používala se často především při reklamačním řízení při přepravě zeleniny, byla ale krátká, pouze pro dvouosé vozy. Slíbena je nová kolejová váha pro 4-osé vozy "na špici" páté koleje. (nikdy nebyla dodána).

29. I. proběhlo v Holešově jednání o zřízení zastávky Jankovice. Stavba zastávky byla schválena proti původnímu plánu (od přejezdu k Holešovu) v poloze od přejezdu k Bystřici. (Ale zastávka nebyla postavena).

Od 1. II. jsou povinni přednostové 87 stanic na jihu Moravy (OŘ Brno) sloužit každé pondělí jako výpravčí (Holešov, Bystřice p. H., Osíčko, Kunovice-Loučka, Branky na Mor.

V půli března zrušeno nadzemní telefonní vedení mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem.

Od 1. V. jsou Holešov a Bystřice p. H. otevřeny pro podej kusových zásilek – staronová služba ČSD. Zásilky se podávají přímo do spěšninového vozu.
Všetuly otevřeny pro podej kusových zásilek pouze na vlečce Sfinx.
Pro kusové zásilky otevřen i Hulín (kde je současně zajištěn svoz a rozvoz soukromou autodopravou) a Kroměříž (svoz a rozvoz zajišťuje smluvně ČSAD) a Valašské Meziříčí.

Od nového JŘ přechází strojová stanice Kroměříž pod LD Valašské Meziříčí, současně jsou nahrazeny lok. 735 lokomotivami 742. Posunovací záloha v Hulíně (lok. 721) zrušena, staniční posun zařazen do oběhu nákladních vlaků. Stav motorových vozů 810 se zvýší o tři, stav strojvedoucích o 13. Zrušila se údržba hnacích vozidel v Kroměříži, zámečníci přešli do Val. Meziříčí.

4. VI. zrušeno hradlo Bílany, kontrola tří přejezdů (přerovský, skaštický a kroměřížský) přenesena do Hulína.

V červenci v Dobroticích nahrazeny závory světelným zab. zař. typu AŽD, kontrola zavedena do Holešova, kontrola jankovického přejezdu zavedena do Hlinska p. H., hláska Dobrotice o dva týdny později zrušena, obsazena pouze komerčním pracovníkem (bývalí hláskaři) v osmihodinových směnách v pracovních dnech.

V Kroměříži byla otevřena mezinárodní osobní pokladna a v nákladním obvodu celnice.

1993

V Kroměříži v březnu zahájena stavba Sladovny vč. vlečky, která bude odbočovat z výtažné koleje 3a. Během roku byla zrušena vlečka Kamenoprůmyslu.
Jinak se prohlubuje krize v železniční přepravě, na všech tratích je znatelný pokles výkonů, hlavně v nákladní dopravě, ale v důsledku všeobecného útlumu průmyslu a oblibě individuální dopravy klesá i osobní přeprava.

Zbourán bývalý strážní domek 23 v Hlinsku p. H.

1994

Na podzim – v zimě v Holešově zaveden počítač pro prodej jízdenek v osobní pokladně – program AVOS

1995

V tomto roce došlo k organizačnímu odčlenění dopravy a přepravy, přeprava se ještě na velkých nádražích rozděluje na osobní a nákladní. Tak v jedné stanici mohou být i tři přednostové (provozní, osobní a nákladní). Na naší trati však jsou pouze stanice provozní a přepravní. Provozní stanice jsou: Valašské Meziříčí, Bystřice p. H.(řídí Branky n. M. – Holešov), Hulín (řídí i Kroměříž, Říkovice), Kojetín (řídí i Chropyni a Věžky).

1996

V tomto roce se opět spojily provozní a přepravní stanice.

Byla dokončena stavba vlečky Sladovny v Kroměříži.

6. X. zaveden AVOS v pokladně v dopravní kanceláři v Holešově.

1997

4. – 8. II. stávka pro podporu požadavků železničních odborů.

V červenci postihly celou Moravu katastrofální záplavy, několikrát byl přerušen provoz na tratích v okolí Kroměříže i Valašského Meziříčí.

1998

Kroměříž osamostatněna, přednostou se stal p. Augustin Chadalík.

30. IX. došlo k vykolejení nákladního vlaku v Prosenicích. Trať byla zcela uzavřena, bylo zavedeno množství odklonů přes Holešov. Odklony jezdily prakticky celý měsíc.

1999

V září – říjnu generální oprava 3. koleje v Kunovicích – Loučce.

V říjnu generální oprava 1. koleje v Holešově, sypané nástupiště u této koleje doplněno zpevněnou hranou. Mělo být postaveno panelové nástupiště, ale panely vytěžené ze stavby koridoru se ukázaly jako široké.

Během roku položen dálkový kabel SZT z Hulína do Valašského Meziříčí.

Během roku dvakrát opět využita trať pro odklony při nehodách v Prosenicích a Hranicích na Mor.

V listopadu GO 1. koleje v Bystřici p. H., instalace přejezdového zab. zařízení typu AŽD na přejezd u St 1 (nahrazeny byly mechanické závory s předzváněčem „Trojlístek“ obsluhované z St 1), odjezdová návěstidla směr Osíčko S2 a S 1-5 a nové vjezdové návěstidlo L typu AŽD místo dosavadního typu SSSR. Aktivace 21. XII.

V Dobroticích ukončen prodej jízdenek.

V Brankách n. M. zahájena příprava na instalaci nového zab. zařízení typu TEST místo dosavadního mechanického z. z. a instalace PZZ AŽD – ET místo dvojích mechanickcých závor směr Kunovice–Loučka.

2000

8. III. proběhla celostátní 15-minutová stávka Odborového sdružení železničářů.

13. IV. v Kroměříži na železničním přejezdu u garáží ČSAD (km 0,667), se střetl motorový vůz 810 092-7 přijíždějící od Zborovic s osobním vozem Škoda Felicia.

17. V. v 11 hod. došlo k simulované dopravní nehodě na vážanském přejezdu, při které se fiktivně střel motorový vůz 810 092-7 s nákladním autem PV3S. Důvodem nácviku dopravní nehody byla skutečná událost na témže přejezdu ze dne 16. II. 1999 v 16.25. Na základě této události pak bylo zpracováno a provedeno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému okresu Kroměříž.

15. XI. byla vlečka Antonín Spálovský Elektro servis Zdounky zrušena rozhodnutím Drážního úřadu.

2001

Začátkem roku zrušeny poslední hlásky na trati, Hlinsko p. H. a Loukov. Komerční služba omezena na denní směny, kontroly přejezdů přeneseny z Hlinska do Bystřice a z Loukova do Osíčka.

Z důvodu výstavby koridoru Přerov – Ostrava zavedeno opět mnoho odklonů, mimo jiné i pravidelné Pn vlaky Valašské Meziříčí – Hulín – Přerov a zpět.

V Hulíně byl celý rok ve znamení stavby koridoru. Dopravní kancelář i s řídícím přístrojem provizorně přestěhována do čekárny (zde vybourány dveře na obě nástupiště a uzavřeny dveře do vestibulu), čekárna zřízena v mobilních buňkách vedle výpravní budovy. Část budovy s dopravní kanceláří a kanceláří přednosty a dopr. náměstka byla stržena a vystavěna nová, patrová, větší. Tím bylo také prodlouženo kryté 1. nástupiště. Prodloužení je jasně patrné díky podpěrnému sloupu před dopravní kanceláří, který je jiného tvaru než ostatní. Tento sloup je původní ze stanice Přerov z konce 19. století. Bylo postaveno nové ostrovní nástupiště, podchod od Višňovců prodloužen pod nádražím na druhou stranu za finanční spoluúčasti města. Bylo zmenšeno skladiště u koleje č. 8, nová kolejová spojka ze 13. koleje do 7. koleje směr Břeclav a další změny.
Poslední týden v listopadu proběhlo přepojování na nové elektronické stavědlo a zahájen provoz v nové dopravní kanceláři. Hulín je poslední uzlovou stanicí a předposlední vůbec (chybí ještě Říkovice), která byla modernizována mezi Břeclaví a Přerovem (mimo Přerova a Břeclavi).

Na sklonku léta dáno do provozu PZZ v km 19,119 (polní přejezd mezi Hulínem a Třeběticemi) dosud označený pouze výstražnými kříži, z důvodu očekávané zvýšené frekvence těžké techniky při stavbě rychlostní komunikace R55.

V půli prosince vyměněno PZZ v km 24,692 (Holešov – Samostatnost) z VÚD na AŽD 71 s celými závorami.

V listopadu se začaly přepřahat spěšné vlaky od / do Brna v Kojetíně kvůli úspoře nafty na elektrifikované trati.

Strojové stanici Kroměříž přiděleny lok. řady 754 pro tuto vozbu a vozbu Mn vlaků Hulín – Kojetín a Kojetín – vlečka šterkoven (Donbas).

Pro nespokojenost se zajištěním železniční dopravy (nespolehlivost, vykrádání zásilek, cena) přestala firma Sfinx ve Všetulích využívat železniční dopravu. Současně v tomto roce (nebo v roce 2000) byla ve Všetulích zrušena vlečková kolej do cukrovaru přes hulínskou silnici.

10. VI. vstupuje v platnost nový jízdní řád, se kterým se mění i doba platnosti. Jízdní řád má platnost až do 14. 12.2002. Od tohoto data se JŘ mění vždy v prosinci.

6. VIII. došlo na přejezdu v km 3,860 (vážanský) trati Kroměříž – Zborovice ke střetu motorového osobního vlaku 13905 s nákladním vozem. Při nehodě se střetla souprava ve složení 810 373-1, 010 457-0, 810 092-7 s nákladním vozem AVIA SMO (Stavební mechanizace Otrokovice).

Přišla mimořádně silná zima. Už začátkem prosince teploty -10°C, v Holešově i -17°C, na Hostýně -20°C.
24. XII. se začaly tvořit závěje, z Osíčka do Bystřice je bylo nutno v noci prorážet lokomotivou. Ta však byla vypravena pozdě a u Loukova kolem 5. hodiny ranní 25. XII. v závěji vykolejila přes vlastní utržený pluh. Vyproštěna byla kolem 11. hodiny. Nehodovému vlaku po vyproštění musela být proházena kolej až do Bystřice. I po vyproštění lokomotivy zůstal úsek uzavřen až do 26. nebo 27. XII. do 11 hodin. Mezitím byl uzavřen i úsek Valašské Meziříčí – Osíčko. Po zprovoznění byla v úseku Valašské Meziříčí – Bystřice p. H. snížena rychlost na 50 km/h kvůli nebezpečí lavin.
Smutné je, že silnice, rovněž postižené a uzavřené, byly zprovozněny o den až dva dříve než koleje.
Kromě uvedených byly uzavřeny také úseky Veřovice – Frenštát p. R., Studénka – Bílovec, Studénka – Veřovice a některé trati v Jeseníkách. Z Horní Lidče bylo po Vánocích vyvezeno 30 plošinových vozů plných sněhu.

2002

21. V. (14.29) na nechráněném železničním přejezdu v km 1,585 (u zast. Kroměříž-Oskol) došlo ke střetu motorového vozu od Zborovic (vlak 13912) s automobilem.

28. IX. proběhly oslavy 120 let od vzniku Kroměřížských drah. Byly zavedeny zvláštní vlaky:
Přerov – Kojetín – Valašské Meziříčí a zpět (475.1142 „Šlechtična“)
Vlašské Meziříčí – Kroměříž a zpět (433.002 „Matěj“)
Kroměříž – Zborovice – Hulín – Zborovice – Kroměříž (313.432 „Matylda“).
Dále jezdil na pravidelných vlacích M274.004 z Vrútek a M262.076 z Olomouce.
Byla vydána brožurka k výročí s názvem: „Střípky z dějin Kroměřížské dráhy“.

Krátce po oslavách předal pan Rybenský úřad přednosty stanice Hulín panu Mgr. Jaroslavu Kolečkářovi.

Od 4. do 9. XI. proběhla výluka na trati Kroměříž – Zborovice v důsledku rekonstrukce traťové koleje. Byl vyměněn železniční svršek a štěrkové lože včetně geometrické polohy koleje, svaření koleje, úpravy stezek, banketů a odvodňovacích příkopů a oprava čtyř nezabezpečených přejezdů v délce 14,345 km.

2003

V létě byla uzavřena výdejna jízdenek v Loukově.

1. I. zanikl podnik České dráhy, s. o., a vznikly nástupnické podniky České dráhy a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC).

13. IV. na železničním přejezdu v km 13,922 trati Kroměříž – Zborovice došlo ke střetu motorového vozu 810 092-7 (vlak č. 13918), s vozem ZAZ 1102 Tavria.

14. VI. je poprvé v Kroměříži vypraven zvláštní vlak k akci Pohádkový les v Divokách. Vlak je v řazení: M131.101 + CDlm 4–9587 + BDlm + M120.417.

V prosinci v Holešově na martinském přejezdu výměna VÚD za AŽD se závorami.

14. XII. s novým JŘ přestaly na trati Kojetín – Valašské Meziříčí zastavovat všechny osobní vlaky ve Všetulích.

Na základě jednání ČD a obce Jankovice bylo rozhodnuto, že obec zřídí na vlastní náklady zastávku a ČD ji budou obsluhovat. Pomineme-li historické iniciativy ke zřízení zastávky od roku 1882 (kdy při prvním jednání obec zastávku, resp. stanici odmítla), pak hlavním impulsem k aktuálnímu jednání bylo dočasné uzavření silnice Dobrotice – Hlinsko pro rekonstrukci. Z původního návrhu provizorní zastávky se dospělo k zastávce definitivní. Obec vynaložila mimořádné úsilí k výstavbě zastávky, jak urputným vyjednáváním, tak hledáním finančních prostředků.

2004

Žst. Kroměříž nemá přednostu, ale dozorčího, je jím pan Augustin Chadalík.

Proběhla kompletní obnova kolejového lože v traťovém úseku Zdounky – Zborovice v km 14,8 – 16,6. Staré kolejnice Xa byly nahrazeny typem S49 z koridorů. Obnovu provedla firma Chládek a Tintěra.

8. VII. došlo k dopravní nehodě přejezdu v Olšině. Vlak 13917 od Kroměříže narazil do osobního vozu přijíždějícího od Olšiny. Řidič osobního vozidla Škoda Fabia společnosti Český Telecom nedbal výstražného zabezpečovacího zařízení, které bylo v provozu. Po střetu s motorovým vozem 810 173-5 byl automobil odhozen do zářezu u přejezdu.

12. VIII. uveřejnil deník MF Dnes článek, ve kterém navrhuje kroměřížský stavební technik Vladimír Koutský zrušení tratě do Zborovic. Podle Koutského je železniční trať do Zborovic zbytečná a navíc stojí v cestě plánům na postavení druhého silničního mostu v Kroměříži, který by ulehčil přetížené dopravě. Lidé ve Zborovicích však na udržení železničního spojení trvají.

31. X. v 0:00 byla dána do provozu na trati Kojetín – Valašské Meziříčí zastávka Jankovice. Slavnostní otevření proběhlo v 11 hodin. V 11.34 přijel parní vlak s lokomotivou 423.041, který dozbrojil z hasičského vozu vodu a odjel v 11.45. Do vlaku nastoupilo asi 200 cestujících (v Janovicích bydlí úředně 327 obyvatel) a vlak se vydal do Kroměříže a pak zpět do Valašského Meziříčí.

12. XII. začíná platit nový jízdní řád. Od tohoto data jsou všechny vlaky do Zborovice vedeny pouze motorovým vozem. S přípojným vozem se bylo možno setkat na odpoledním spoji v 14.50 z Kroměříže. Podíl na úbytku cestujících má zrušení provozu na výrobu mražených výrobků (zmrzliny) firma NANUK Zdounky a.s., který svůj provoz ukončila a stěhuje jej do Kunovic.
S novým JŘ začaly také jezdit přímé vlaky z Hulína do Zlína a zpět. Začaly se zde točit i otrokovické motoráky.

2005

8. V. proběhly oslavy 110 let od zahájení provozu na železniční trati Kojetín – Tovačov. Vlak tvořila parní lokomotiva 464.202 a souprava rybáků. Vlak vyjel po trase Olomouc – Přerov – Chropyně – Kojetín – Tovačov – Kojetín – Kroměříž a zpět. V Kroměříži (11.43 – 12.45) došlo na otočení parní lokomotivy.

V říjnu začala rekonstrukce výpravní budovy stanice Kroměříž. Budova byla již v havarijním stavu, při rekonstrukci se zjistily zdevastované stropní trámy, které musely být vyměněny.

1. X. vyjel na trať Kojetín – Valašské Meziříčí parní vlak v čele s 464.202 + Ds + Btjo + BDs + 749 DKV Olomouc. Akce se jela pod názvem „Rozloučení s létem pod Hostýnem“.

30. XII. zima nastoupila silným sněžením. Sjízdnost tratí v České republice se dařilo držet jen s největším vypětím. Vlaky nabíraly zpoždění až 60 minut.

2006

Leden přišly mrazy až -20°C , místy i -24°C. Mezi Kroměříží a Hulínem zamrzl vlak 3945 za jízdy. Podobných případů bylo více.

25. II. byla uzavřena výdejna jízdenek v žst. Zborovice.

9. III. došlo vlivem mrazů k zastavení provozu na trati Kojetín – Valašské Meziříčí, kdy vlak 3908 v 11.25 zůstal asi 3 hodiny za Rajnochovicemi. Zpoždění se vyrovnala až v noci.

16. III. byla vyhlášena stávka strojvedoucích kvůli novele zákoníku práce, která omezuje vliv malých odborových organizací. Stávka trvala 30 minut, podstatný vliv na provoz neměla. V Kroměříži se stávkovalo jen symbolicky.

21. III. (9.15 hod) na trati Kroměříž – Zborovice na nechráněném železničním přejezdu v km 1,585 (u Kauflandu) se střetl motorový vůz 810 173-5 (vlak 13908/9) s osobním autem značky BMW. Řidič auta zemřel, jeho spolujezdkyně utrpěla lehké zranění. Vlak po srážce vykolejil. Provoz na trati byl přerušen až 18.28. Čtyři cestující byli ve vlaku zraněni.

Srpen – listopad proběhla výluka na trati Kroměříž – Zborovice pro opravu mostu přes řeku Moravu. Na mostě proběhla výměna mostnic, montáž koleje a výměna dřevěné podlahy lávky pro pěší firmou Carda-Muller. Provedla se také celková obnova protikorozní ochrany mostu i lávky pro pěší. Dodavatelem stavby byla f. Firesta-Fišer, tryskání a nástřik mostu provedla firma STAMAKOCEL z Brodku u Přerova.

24. XI. byla slavnostně zkolaudována oprava výpravní budovy v Kroměříži. Rekonstrukce kolejiště žst. Kroměříž (ostrovní nástupiště, zabezpečovací zařízení) se odkládá pro nedostatek financí. Ve výpravní budově byly zrušeny byty, místo nich vznikly kanceláře a nocležna. Opouští se administrativní budova železniční stanice (dosud administrativa, hlavní pokladna, nocležny, útulek vlakových a posunových čet, sociální zázemí)

Dozorčí v Kroměříži Augustin Chadalík odešel na doprovodný sociální program do předčasného důchodu. Ve funkci jej nahradil Ing. Vaňourek, doposud sloužící v žst. Napajedla.

2007

Únor - od nedopalku cigarety v odpadkovém koši vyhořelo 1. patro administrativní budovy depa v Kroměříži. Depo poté převzalo prostory v prvním patře bývalé administrativní budovy.

Březen - na začátku měsíce bylo zbouráno stavědlo č. 3 v Hulíně (na holešovském zhlaví).

1. XI. došlo k rekonstrukci železničního přejezdu v Kotojedech v km 2,606. Přejezd byl vybaven polovičními závorami. 15. XI. byly rovněž stejným způsobem zabezpečeny přejezdy v km 0,990 a 1,050 u mostu přes řeku Moravu a v km 1,345. Firma TOMI Remont zajišťovala stavební část železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce. Zabezpečovací část a vyššího zhotovitele dělal Signalbau a.s.

1. a 2. XII. byly zbourány v Hulíně stavědlové věže 1 a 4.

1. XII. dochází k vytvoření dceřiné společnosti ČD Cargo. Ta převzala třetinu lokomotiv a téměř všechny nákladní vozy Českých drah. U ČD zanikly 3 jednotky DKV, a to: České Budějovice, Ostrava a Ústí nad Labem. V rámci této změny byly ze zaniklého DKV Ostrava do struktury DKV Olomouc začleněny provozní jednotky a provozní pracoviště Bohumín, Suchdol nad Odrou, Valašské Meziříčí, Studénka, Otrokovice, Kroměříž a Frýdek-Místek.
Stav k 1. XII. 2007 (PJ = provozní jednotka, PP = provozní pracoviště)
PJ Bohumín (PP Český Těšín, PP Frýdek-Místek, PP Krnov, PP Opava, PP Osoblaha, PP Rýmařov, PP Studénka, PP Suchdol nad Odrou)
PJ Olomouc (PP Červenka, PP Hanušovice, PP Lipová Lázně, PP Olomouc, PP Prostějov, PP Přerov, PP Šumperk, PP Zábřeh na Moravě)
PJ Valašské Meziříčí (PP Kroměříž, PP Otrokovice, PP Vsetín)

2008

26.-29. III. proběhlo bourání skladiště v Kroměříži. Do 10. 3. probíhaly odklízecí práce sutin z demolice.
19. V. byla zahájena modernizace žst. Kroměříž.

1. VII. přešla činnost provozování dráhy na celostátních a regionálních drahách z ČD na SŽDC. Zároveň přechází k SŽDC asi 10 000 zaměstnanců a movitý i nemovitý majetek v hodnotě 12 miliard Kč. Jde o tzv. mrtvou dopravní cestu, tedy údržbu (bez provozu) a k tomu oddělení přípravy jízdního řádu a přídělu kapacity dopravní cesty. Zaměstnanci dopravního provozu zůstávají zatím u ČD, a. s.

14. XII. byla předána do provozu nová zastávka Kroměříž – Oskol na trati Kroměříž – Zborovice, v km 1,617. Zastávka je postavena podle nejnovějších požadavků na železniční stavby. Je bezbariérově přístupná a s vodícími pruhy pro nevidomé, výška nástupiště 550 mm umožňuje úrovňový nástup do moderních nízkopodlažních vozidel a zjednoduší nastupování i do starších motorových vozů.
Všechny vlaky zde zastavují na znamení. Slavnostní otevření proběhlo až 19. XII.
Na zastávku finančně přispěly Kroměříž, Zdounky a Zborovice částkou 560 000Kč, zbytek ceny se čerpal z fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 4.540.000 Kč.

2009

8. III. byl z žst. Kroměříž vypraven poslední vlak výpravčím s výpravkou. Posledním takto vypraveným vlakem byl vlak č. 3979 (Kojetín – Hulín), který vypravil Richard Smítal v 17.42 do Hulína. Další vlaky již jsou vypravovány postavením odjezdového (cestového) návěstidla pouze v součinnosti vlakové čety a strojvedoucího. Prvním byl R 1444 (Ostrava – Brno), do Zborovic pak vlak č. 13921.

13. VI. byla uzavřena čekárna a výdejna jízdenek ve stanici Zdounky.

13. VII. v žst. Kroměříž skončila poslední služba na stavědle č.2. Posledním obsluhujícím signalistou toho dne byl Pavel Mikulenka, který v 15 hodin zamknul stavědlo a odevzdal klíče do dopravy. Tím skončila éra stavědlových věží postavených v roce 1937, do kterých bylo zabezpečovací zařízení dáno teprve v roce 1965.

20. VII. (10.00-13.00) byla provedena v Kroměříži demolice stavědla č.1 (hulínské zhlaví).

27. VIII. (8.00-11.30) došlo také na demolici stavědla č. 2 (kojetínské zhlaví).

V srpnu proběhla výměna dřevěných oken za plastová v zastávkách Jarohněvice, Šelešovice, Zdounky a Zborovice.

24. IX. došlo k slavnostnímu přestřižení pásky, udělala se tak oficiální tečka za modernizací železniční stanice Kroměříž. V rámci přestavby bylo mj. postaveno poloostrovní nástupiště mezi 5. a 1. kolejí s přístřešky pro cestující, nová kusí kolej č. 9 s vnějším nástupištěm, postaveny kolejové spojky mezi kolejemi 1–2 a 5–7, zrušena odstavná kolej směrem k St 2, tzv. Stratilova, nové zabezpečovací zařízení ESA, infosystém, zbouráno skladiště zboží u 7. koleje, zbourána stavědla. Rekonstrukce byla vyčíslena na 444 mil. Kč.

2010

13. V. byla slavnostně ukončena rekonstrukce holešovské výpravní budovy. Tímto dnem začíná sloužit všem cestujícím. Budova prošla kompletní přestavbou, do které investovaly České dráhy téměř 20 milionů korun. Celková přestavba začala koncem září loňského roku a zahrnovala mj. novou střechu, zateplení objektu a novou fasádu, okna a dveře, sociální zařízení.
Byla změněna dispozice veřejných prostor, na místě čekárny a bývaleho příručního skladu přednosty stanice vznikly komerční prostory.

30. VI. byla v žst. Zdounky pozastavena provozuschopnost vlečky Pila Lindner, a.s. vlečka Zdounky. V letech 1999-2010 vlečku provozovala společnost Olsped, s.r.o., v roce 1999 ji provozoval pan Ing. Josef Chrbját.

V září byla v Holešově zbourána zděná část skladiště s přilehlou rampou. Dřevěná část zůstala (prý nejsou peníze na likvidaci střešní krytiny a azbestu).

09. X. proběhla ve Zborovicích na nádraží demolice skladu paliva a WC.

15.–19. XI. (18.00) probíhá nepřetržitá výluka na trati Kroměříž – Zborovice. Bylo sneseno nástupiště ve Skržicích, instalován přejezdník u zastávky Kroměžříž-Oskol a provedena údržba trati.

15.–16. XII. proběhla demolice kůlen ve Zdounkách a zděné čekárny ve Skržicích.

Zrušen přejezd u zastávky Bezměrov.

2011

6. III. se změnou jízdního řádu jsou nasazeny na část vlaků přípojné vozy Bdtn místo Btax. Tyto jezdí ještě asi no polovině spojů.

1. IV. začala na nádraží v Kroměříži opět fungovat půjčovna kol. Základní cena je 160 Kč, slevy mají stálí zákazníci ČD. (To je dokonce méně než v informačním centru města Kroměříže, či Bystřici pod Hostýnem). Mezi další výhody patří bezplatná přeprava kola na okolních tratích, zdarma lze také kolo uschovat v nádražních úschovnách. Ve výbavě je šest kol trekingových a horských. Kolo lze vrátit i v jiné stanici, kde je automaticky vrácena i záloha.

16. VI. o půlnoci začala generální stávka dopravních odborářů s platností od 0.00–24.00. Zastavily se vlaky a zčásti i městská doprava v Praze, Brně a dalších městech. Stávka byla zorganizována proti vládním reformám Nečasovy vlády. Původně ohlášený termín 13. VI. (3.00-16.00) byl napaden ústavním soudem jako protiprávní.

1. IX. přechází z Českých drah do SŽDC cca 9.214 pracovníků zajišťujících provozování dráhy, například výpravčí, hláskaři, signalisté či závoráři.

3. X. Při pravidelné kontrole trati pracovník SŽDC pochůzkář Vladimír Koláček zjistil, že na trati Kroměříž – Zborovice došlo v km 9,650 – 9,750 k odcizení 180 vrtulí a 40 ks svěrkových šroubů. Oprava byla provedena 7.X.2011.

10. X. došlo opět ke krádeži, tentokrát v km 8,5 – 8,9 (Šelešovice – Skržice) vytaženo 20 vrtulí a km 9,770 – 10,0 (Skržice – Zdounky), bylo odcizeno 650 vrtulí, tj. cca 217 kg (3ks vrtulí – 1kg). Chybějící vrtule doplněny 25. X. 2011. Při obou krádežích na trati vznikla SŽDC škoda ve výši 20.000 Kč.

2012

1. I. Došlo ke spojení SDC Zlín a SDC Olomouc, nově vzniklá organizace nese název SDC Střední Morava.

V lednu bylo v Dobroticích aktivováno nové nástupiště. Původní sypané s pevnou hranou Tischer bylo nahrazeno panelovým s výškou 550 mm a délkou 90 m. Budova zastávky je stále obývána, včetně bývalých služebních místností.

21. II. opět pochůzkářem nahlášena krádež upevňovacích šroubů mezi Kroměříží a Zborovicemi.

16. V. začala demolice výsypek na uhlí v žst. Kroměříž. Uhelné sklady ukončily svůj provoz ve stanici Kroměříž.

20. – 26. VI. proběhla výstavba nové zastávky Bezměrov. Ta byla vybudována na opačné straně stávající zastávky, blíže k obci.

19. VII. Byla dána do provozu nová zastávka Bezměrov.

9. XII. vchází v platnost nový jízdní řád. Na trati Kojetín – Valašské Meziříčí se dostává do pravidelného provozu jednotka RegioShark (844 003-3). Na trati Břeclav – Přerov – Bohumín zaveden pravostranný provoz.

2013

V březnu byla zahájena demolice strážního domku č. 28 v Loukově. Po stržení střechy byly práce zastaveny, protože se zjistilo, že zabezpečení přilehlého přejezdu je napájeno z tohoto domku.

1. VII. začali všichni výpravčí určení k výkonu vnější služby (sledování jízdy, zpravování vlaků, příp. výpravu vlaků) znovu nosit červené čepice.

8. VII. bylo odcizeno na zborovické trati mezi Šelešovicemi a Skržicemi (km 8,83 – 8,905) 206 vrtulí. Odcizené šrouby byly doplněny zpět na své místo 19. VII.

22. VIII. v Holešově byl přejezd v km 23,310 (u Uhlířů) změněn na přechod pro chodce, bylo zrušeno zabezpečení AŽD 71, přechod je zabezpečen pouze výstražnými kříži.

Nové jména vlaků na trati 303 Sp 1640 Rožnov pod Radhoštěm – Kojetín „Rusava“ Sp 1644 Valašské Meziříčí – Kojetín „Hostýn“.

2. - 6. došlo v žst. Kroměříž ke zrušení větší části kusé koleje č. 11 stavební délky 230m. Práce na demontáži kolejové pole provedla firma TOMI-Remont z Prostějova (na základě výběrového řízení SŽDC). Po stavebních pracích zůstala zachována délka 25 se zarážedlem.

2014

10. - 16. IV. byl zbourán obytný drážní domek v Osíčku (vedle výpravní budovy směrem ke Kunovicím). Zůstal domek s garáží pro traťový vozík, který sloužil jako základna traťového okrsku (sídlo TO ale bylo do 90. let v Holešově a Kunovicích-Loučce).

V srpnu byla dána nová střešní krytina výpravní budovy v Kunovicích-Loučce.

V srpnu v Kojetíně opravena kolej č. 5 a u ní nahrazeno sypané nástupiště pevnou hranou z tvárnic Tischer. Uvedené opravy jsou první významnou modernizací od elektrifikace trati, protože všechny pokusy o humanizaci této trati dosud narážely na odmítavý postoj správce vzhledem k očekávané stavbě rychlodráhy Ostrava – Brno. Změna postoje se projevila výše uvedenými změnami i na trati Kojetín – Valašské Meziříčí, kde se dosud naráželo na argument o očekávané elektrizaci trati.

V litopadu zbourán strážní domek č. 28 v Loukově. Domek byl déle než rok bez střechy, protože po zahájení demolice v roce 2013 se zjistilo, že zabezpečení přilehlého přejezdu (AŽD 71) je napájeno z tohoto domku.

V listopadu bylo opraveno dosavadní sypané nástupiště v Hlinsku. Od výhybky směrem k přejezdu byla postavena pevná hrana Tischer v délce asi 50 m. Zbytek nástupiště zůstal stávající.

V prosinci se v Kojetíně dokončily stavební práce na novém nástupišti mezi 4. a 6. kolejí na přerovské straně budovy, jsou dokončena panelová úrovňová nástupiště u 1., 2. a 3. koleje.

V tomto roce byla odpojena vlečka fy. Sfinx ve Všetulích vytrháním koleje před a za přejezdem a v areálu firmy (začátek roku).

V létě bylo vyměněno osvětlení nástupiště v Rajnochovicích (v létě).

2015

V Hlinsku pod Hostýnem stojí od začátku roku nový plechový přístřešek na nástupišti, ve výklenku, kde kdysi stával pohon jednodrátových závor.

V březnu proběhly opravy přechodů přes koleje v Holešově, Osíčku, Kunovicích-Loučce a v dubnu v Bystřici pod Hostýnem. Namísto dřevěných či betonových byly dány nové s gumovým povrchem, současně byly vydlážděny navazující příchody (kolmé ke koleji). Ostatní plochy zůstaly původní (šotolina).

V březnu zbouráno skladiště zboží v Brankách, které už několik let chátralo, více jak rok mělo prolomenou střechu.

V Holešově se během března vybudovalo nové oplocení okolo pozemku traťového okrsku, následně proběhla (až do r. 2016) kompletní rekonstrukce traťmistrovského domku, zateplení, výměna oken, nová střecha.

V prosinci v Holešově instalováno nové PZZ u St 1, typ AŽD, doplněné závorami.

Březen – květen – trhání vlečkových kolejí ve Všetulích (od nákladiště k přejezdu u cukrovaru) i do Sfinxu (4. května), na přejezdu u Sfinxu dáno PZZ AŽD se závorami.

V dubnu byla zahájena demolice budovy původního nádraží (Kroměřížské dráhy) v Bystřici p. H, využívaná již jen jako byty.

V červenci zvýšena traťová rychlost v úseku Holešov – Hulín ze 70 na 80 km/h.

V Holešově dány elektromotorické přestavníky na výhybky směrem na 1., 2., 3. kolej, zrušeno obsazení výhybkářských stanovišť. Ve stanici již pracuje pouze výpravčí (SŽDC), osobní pokladník v denních směnách (ČD) a zaměstnanci traťového okrsku (asi 5 osob, SŽDC). Upraveno SZZ – vlivem nedodržení zábrzdné vzdálenosti se na vjezdových návěstidlech návěstí opakování návěsti Výstraha a na předvěsti je Výstraha, pokud není na odjezdovém návěstidle Volno. Zpomaluje to dopravu, protože zvláště od Bystřice je vj. návěstidlo pozdě viditelné.

V jízdním řádu převažují jednotky 844, za něž ale často zaskakují 842 nebo 814, protože jde o poruchové stroje. Všechny zastávky od roku 2015 kromě Rajnochovic jsou na znamení.

V nákladní dopravě jezdí Mn vlaky ČD Cargo, s lok. 742, v minulých letech se zde objevovaly i 731 nebo 752.
Z Hulína se obsluhuje trať po Loukov, zbytek z Val. Mez. Vysoký podíl privátních dopravců v nákladní dopravě AWT a Unipetrol, vozí cisterny do / z Osíčka, přibližně 1-3 páry vlaků týdně.

2016

V půli ledna byla zbourána původní budova zastávky Kotojedy.

V červnu generální oprava mostu nadjezdu v Dobroticích.

V září a na začátku října postavena nová vjezdová návěstidla a předvěsti do Holešova kvůli zajištění předepsané zábrzdné vzdálenosti, která zde nebyla dodržena od rekonstrukce stanice v roce 1982 (ale nebyla návěstěna). Na odjezdová návěstidla byly dány indikátory pro označení odjezdové koleje. Indikátory zde byly již od r. 1982, používaly se asi do r. 1989, poté byly odpojeny.

Ve druhé půli roku v Bystřici p. H. byla zrušena a snesena vlečka bývalé Impregny, pak Jihomoravských dřevařských závodů včetně výtažné koleje.

Od září do prosince proběhla ve Valašském Meziříčí velká rekonstrukce kolejiště, především sudých manipulačních kolejí, v zásadě jde o GO, kromě zrušení mateční koleje z 8. do 12. koleje, 10. a 12. kolej ukončeny u dopravní kanceláře zarážedlem.

V Holešově zbouráno skladiště. Zděný přístavek, kde byla do 60. let nákladní pokladna a skladník přepravy, v 80. letech detašované pracoviště opravy VZ lokomotivního depa Přerov, byl zbourán již mezi lety 2010 – 2013, bourání bylo zastaveno kvůli vysokým nákladům na likvidaci eternitové střechy. Letos bourání dokončeno, včetně rampy na bystřické straně. Rampa na hulínské straně zachována. Dokončena rekonstrukce budovy traťmistrovského okrsku, zateplena fasáda, nová okna, střešní krytina, zřízeno nové oplocení. Zrušena výhybka vlečka býv. ZZN (Výkup = Hospodářské družstvo) a vytržena její odbočná výhybka. Kolej do remízy TO zachována.

V Loukově v prosinci zahájena rekonstrukce budovy zastávky, zbourána západní část (schodiště do suterénu, čekárna), zachována zůstala jen služební místnost, místo čekárny se má vybudovat turistické informační centrum.

V zast. Police u VM v prosinci zřízen nový přístřešek.

V prosinci zahájeno bourání budovy zastávky v Postoupkách.

V osobní dopravě byl omezen podíl jednotek 844 (snížena turnusová potřeba na 5 vozidel). Jedná se stále o poruchové nespolehlivé stroje. Zvýšen podíl jednotek 814, motorové vozy 842 zde pouze zaskakují. 810 jezdí jen z důvodu výměny na trati do Zborovic.

2017

Očekává se do jara zbourání budovy zastávky v Polici, Hlinsku p. H. (k bourání až do roku 2023 nedošlo).

V létě postaveno odjezdové návěstidlo v Bystřici p. H. směr Holešov (v listopadu ještě nebylo zapojeno).

V září a říjnu byla stěhována technologie zab. zař. přejezdu a krycího návěstidla v Hlinsku. Zrušena krycí návěstidla.

V říjnu v Osíčku zrušeny kolejové obvody zab. zař. a nahrazeny počítači nápav. V důsledku toho byla posunuta odjezdová návěstidla, užitečná délka kolejí se zkrátila o cca 20 m.

V říjnu – listopadu byl zbourán objekt traťového okrsku v Hulíně (u 19. koleje) pro jeho značnou zchátralost. Budova sloužila jako sociální zázemí, kancelář a dílny traťového a zabezpečovacího okrsku, zaměstnanci se přestěhovali do areálu OTV.

2018

V prosinci 2017 až lednu 2018 byl zbourán objekt staré váhy a lampárny v Kroměříži u kusých kolejí 11 a 13. Váha byla využita naposled v roce 2013, kdy skončila na nádraží svoji činnosti firma "Uhelné sklady Zavadilová“.

31. I. bylo v zbouráno stanoviště St I Holešově.

19. III. V Holešově začala dlouho plánovaná kompletní přestavba autobusového nádraží na moderní dopravní terminál. Rekonstrukce skončila v říjnu a vyšla na více než 28 milionů korun, přičemž až devadesát procent z této částky by měla pokrýt dotace z ministerstva dopravy.

V květnu byla v kroměřížském depu zprovozněna stanice na odsávání vakuových WC. Tento odsávač slouží odsávání WC u jednotek řady 814 Regionova a 844 RegioShark. Stanice zároveň umožňuje zbrojení jednotek vodou.

18. - 29. VI. proběhla oprava plynárenské koleje v kroměřížském depu. Kolejnice zůstaly původní. Práce provedla firma Carda & Müller. Oprava koleje byla provedena po dvou letech od vykolejení motorové jednotky Regionova, která 18. VII. 2016 propadla do středu koleje z důvodu špatného rozchodu koleje.

V září byla vytrhána manipulační kolej nákladiště Všetuly vč. připojovacích výhybek a zbytku vlečky do Sfinxu (k přejezdu).

V Osíčku proběhla oprava 2. koleje od výhybky č. 3 do konce nákladiště. Stará výhybka na bystřickém zhlaví zůstala původní a je vyloučena.

2019

V prosinci 2018 rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje o novém provozovateli železniční regionální dopravy na některých tratích v kraji a o novém dopravním konceptu. Na trati Kojetín – Val. Meziříčí po následující tři roky zůstane ČD, a. s., ale změny jízdního řádu si vynutí instalaci elektromotorů na krajní výhybky v Bystřici p. H. Do ročního plánu výluk byly práce zařazeny na září – říjen. Během roku však žádné úpravy provedeny nebyly, akce se přesouvá na rok 2020.

V únoru v Osíčku proběhla obnova 2. koleje od přechodu směrem k Bystřici p. H. Celá kolej uvedena po cca 5 letech do provozu. Ve stanici již po stejnou dobu nebyla podána ani dodána žádná vozová zásilka, veškerý pohyb se děje jen pro vlečku Čepro (obrat posledních 5 let kolísá odhadem mezi 120 – 180 vozy měsíčně).

V červenci v Třeběticích byla zkrácena délka nástupišť z 200 m na 130 m, současně byly vyměněny osvětlovací stožáry u obou kolejí.

V září v Hulíně vyzdoben podchod spejerskými výjevy z historie města. Provedeno na objednávku města.

V září – říjnu v Holešově zbouráno St II.

1.XII. všechny osobní pokladny provozované SŽDC v síti byly zrušeny. (Holešov a Bystřice noční pokladna, Osíčko a Kunovice-Loučka. Branky n. M. a Třeboětice již byly bez pokladny). V té souvislosti byla prodloužena pracovní doba denních pokladen Holešov a Bystřice p. H., v Hulíně kromě osobní pokladny zřízena informační přepážka.

V létě byl poslední(?) výstražník typu VUD na trati nahrazen výstražníkem AŽD. Technologie přejezdu se ale nezměnila, je to stále přejezd VUD (km 43,449), který byl asi do r. 1976 vybaven mechanickými závorami obsluhovanými z přilehlého Zv 31.

Se změnou jízdního řádu převzala vedení rychlíků Bohumín – Kojetín – Brno po ČD společnost Regiojet.
Vlak 31. XII. z Bylnice do Bystřice pod Hostýnem (tzv. Hostýnek) poprvé místo ČD veze společnost Arriva v důsledku převzetí osobní dopravy v závazku veřejné služby ve východní části Zlínského kraje.

2020

V druhé půli roku proběhla rekonstrukce vestibulu výpravní budovy v Kroměříži, včetně nádražní restaurace. Byla změněna vnitřní dispozice komerčních prostor (restaurace, původní obchod s knihami, pekárna Fornetti). Na místo pekárny byly přestěhovány veřejné záchody z nástupiště.

Čepro pořídilo pro vlečku v Osíčku novou lokomotivu 723.709 (resp. rekonstrukci z lok. řady 740), nahradila lokomotivy 709 (709.528 a ......, které tahaly vozy ve dvojčlenném řízení).

V Policích u VM byl instalován přístřešek pro cestující jako náhrada za uzavřenou čekárnu v budově. Budova je navržena na zbourání.

V Kunovicích-Loučce byla rekonstruována technologická budova, takže zde byla vytvořena nová dopravní kancelář a čekárna. Přepojování zab. zař. a stěhování dopravní kanceláře proběhlo od 23. do 30. listopadu. V roce 2021 má být stará výpravní budova zbourána.

Ve Val. Meziříčí v listopadu zbouráno bývalé stavědlo 4, u přechodu do depa.

Správa železnic, OŘ Olomouc rozhodlo o redukci staveb:
v Holešově se má zbourat celé patro budovy, v Bystřici pod Hostýnem celá budova vyjma vestibulu (prý je to umění v Bruselském stylu), v Osíčku a Kunovicích-Loučce se zbourá celá výpravní budova. Dopravní kancelář v Osíčku se zřídí na místě tzv. úschovny kol (na opačném konci technologické budovy), pro cestující se má zřídit přístřešek.

2021

Nejvýznamnější událostí na trati je zrušení rozhodnutí o rekonstrukci výpravní budovy v Holešově a zahájení rekonstrukce holešovského kolejiště v září. Byla vytrhána kolej 6b, tam, co stávalo St II.

V srpnu a září byla opravena střecha výpravní budovy v Osíčku položením vlnité bitumenové krytiny na starý eternit.

V polovině října byla zbourána obytná budova v zastávce Všetuly. Šlo o budovu původní Kroměřížské dráhy, která od r. 1888 (postavení nové výpravní budovy KFNB) sloužila již jen jako služební byt. Z budov Kroměřížské dráhy tak zbyly: výpravní budova žst. Kroměříž, Zdounky, Zborovice, Jarohněvice, Šelešovice a Holešov, strážní domky (dnes přestavěné obytné domy) Třebětice, Hlinsko p. Host., Bílavsko (dnes rodinný dům čp. 54 u státní silnice) a vodárna v Bystřici pod Hostýnem a výpravní budova v Říkovicích, která sem byla přenesena z Hulína při rekonstrukci v roce asi 1888.

V Hulíně zkrácena výtažná kolej směr Říkovice.

2022

V červnu byl zbourán strážní domek č. 6.

Během roku dochází ke konverzi trakční napájecí soustavy na trati Nedakonice – Říkovice na střídavé napětí. Vyměnily se (i nové) trakční podpěry, elektrické zabezpečovací a sdělovací vedení a mnoho dalšího. Od dubna probíhaly napěťové výluky, vlaky byly tahány nezávislými lokomotivami. K definitnímu přepnutí došlo 15. července. 8. června v Otrokovicích projel nákladní vlak dopravce PKPCI se zvednutým sběračem do beznapěťového úseku. V důsledku toho došlo k rozsáhlému poškození troleje, ale i praktickému zničení zabezpečovacího zařízení celé stanice Otrokovice a částečně Tlumačov a Napajedla. V kombinaci s výlukami kvůli změně napájení to znamenalo takové komplikace provozu, že Správa železnic přestala přidělovat kapacitu dráhy pro vlaky zaváděné ad hoc. V Otrokovicích museli být instalováni dozorci výhybek a dva výpravčí ve směně. Za tím účelem byli převedeni do Otrokovic i pohotovostní výpravčí z Hulína.

V červenci a srpnu proběhla nepřetržitá výluka trati Holešov – Bystřice pod Hostýnem, dokončuje se kolejová rekonstrukce stanice Holešov, již v květnu byla osazena návěstidla a předvěsti automatického hradla v Jankovicích a přejezdník k přejezdu na zastávce Hlinsko p. H. V Holešově nové uspořádání kolejiště, poloostrovní nástupiště s centrálním přechodem a výstražným zařízením pro cestující a další. Současně proběhla rekonstrukce pár let nového vestibulu a dopravní kanceláře a přilehlých prostor.
Automatické hradlo Jankovice bylo aktivováno koncem roku.

Zrušeny přejezdy 45,747, 40,890, 38,827.

Oprava paprsků mezi točnou a remízou v Kroměříži.

2023

Na přejezdu 52,581 (Kunovice-Loučka) doplněno zab. zař. závorami.

Po celý rok probíhá stavba dálničního nadjezdu na výhybnou Třebětice, většinou bez vlivu na železniční provoz, s výjimkou třítýdenní výluky na jaře, kdy se současně dokončovalo zapojení zab. Zař. Z Holešově a výluka probíhala v úseku Hulín – Bystřice pod Host.

V říjnu byla zrušena kolej č. 13 v Kroměříži a trojcestná výhybka č. 13 – 14 nahrazena jednoduchou.

V létě proběhla výměna osvětlovacích stožárů v Třeběticích.

V létě v rámci stavby nového vodovodu na katastru Jankovice a Hlinsko byl redukován stav bobrů mezi říčkou Rusavou a Slavkovským potokem.

Od 1. listopadu byli zrušení tzv. pohotovostní výpravčí v Hulíně, jejich místo zaujali staniční dozorci.

V listopadu a prosinci (až do ledna r. 2024) proběhla výměna osvětlovacích stožárů stanice Osíčko.

Od října do prosince probíhá rekonstrukce tankovací stanice v depu Kroměříž, podzemní nádrž uložená v zemi v 60. letech a vytvořená ze starého cisternového vozu z roku cca 1900, byla nahrazena cisternou nadzemní.

Nový GVD od 10. XII. přinesl poněkud změněnou koncepci jízdního řádu pro osobní dopravu. Základen jsou stále linky Kojetín – Rožnov, ale jsou doplněny linkou Zborovice – Bystřice p. H. Prakticky po celý den (s výjimkou okrajových částí dne) jde o takový jízdní řád. Současně s tím byl ukončeno nasazení motorových vozů 810 na trati Kroměříž – Zborovice a tím i na celé trati. Ve strojové stanic Val. Meziříčí byl zvýšen stav motorových jednotek 844 z 6 na 12 kusů.

V listopadu zbourána v Brankách na Moravě budova záchodků a služební místnost.

Zrušen přejezd 28,567 (mezi Dobroticemi a Hlinskem).

 • Kroměřížská dráha z.s.

  Sídlo:

  Osíčko 122

  Bystřice pod Hostýnem 768 61

  IČ:

  22664823

  DIČ:

  CZ22664823

   


 • Číslo účtu:

  2301934885/2010
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Facebook:

  www.facebook.com/KromerizskaDraha

  Telefon:

  602 575 513

  606 032 559

   KMD ©